สภากาแฟสัญจร พบปะบุคลากร กองแผนงานและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

27/7/2565 16:39:04น. 209
สภากาแฟสัญจร

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก และรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี พบปะกับตัวแทนบุคลากร กองแผนงานและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

         ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ได้แนะนำบุคลากรพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ โดยกองแผนงานเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงบประมาณ วางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล มีพันธกิจ คือ บริหารงบประมาณ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ วางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ กำกับ ติดตามประเมินผล การใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาด้านศักยภาพฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 
          จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ แนะนำบุคลากรและนำเสนอผลการดำเนินงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่บริหารและธุรการขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสำนักงาน มีวิสัยทัศน์ พร้อมสนับสนุนให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงมีพันธกิจ สนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 
           ทั้งนี้ อธิการบดีได้ชื่นชม ให้กำลังใจบุคลากรทุกคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในองค์กรที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในองค์กรต่อไป
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ นักประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
27/7/2565 16:39:04น. 209
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สภากาแฟสัญจร พบปะบุคลากร กองแผนงานและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

#สภากาแฟสัญจร #พบปะบุคลากร #กองแผนงาน #สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน