คณะศิลปศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

11/8/2565 9:43:51น. 195
AUN QA  ระดับบัณฑิตศึกษา

 เมื่อวันที่ 21-28 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ ได้กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประเมินดังกล่าวฯ แก่คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประธานหลักสูตร 11 หลักสูตร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จากนั้นคณะกรรมการจึงได้เริ่มดำเนินการประเมิน ผ่านการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภายนอกมหาวิทยาลัย ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน ผ่านทางระบบออนไลน์ MS Teams และทางโทรศัพท์ โดยหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน ประกอบด้วย หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ หลักสูตร ปร.ด. ภาษาไทย หลักสูตร ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และ ปร.ด. ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้เข้ารับการประเมินระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม และรับฟังผลการประเมินในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน และ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นคณะกรรมการประเมิน   


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายบุลิน ยั่วยวน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายบุลิน ยั่วยวน   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   
11/8/2565 9:43:51น. 195
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

#AUN QA ระดับบัณฑิตศึกษา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน