สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการค่ายพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน

7/10/2565 16:09:17น. 494
EdPEx
               สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาการจัดทำการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมทั้งนำข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการการดำเนินงานหมวด 1 - 6 และหมวด 7 ผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา ผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีประสบการณ์การประเมิน EdPEx 200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน และบุคลากรมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Team


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคล และนายสุรใจ สุพรพัฒนกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวญภคกร ไชยมงคล นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
7/10/2565 16:09:17น. 494
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการค่ายพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน

#EdPEx
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน