นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลถึง 3 รางวัล จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

18/10/2565 10:55:29น. 295
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ทั้งหมด 3 ทีม ณ ห้อง UBO02 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอีสานล้านนาโฮมสเตย์ ดำเนินโครงการโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน หัวหน้าโครงการ ได้เข้าไปพัฒนาที่พักโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้นำความรู้จากศาสตร์ของตนมาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งการออกแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการมาเยือนโฮมสเตย์ เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนโฮมเสตย์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยามากขึ้น นําไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวเวียงลอโฮมสเตย์ ดำเนินโครงการโดย อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หัวหน้าโครงการ หลังจากกลุ่ม New gen wianglo ได้ทำการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและสอบถามคนในชุมชนเวียงลอและผู้นำชุมชน พบว่า ทางชุมชนเวียงลอมีความต้องการอยากให้สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ต้องการแผนที่การท่องเที่ยวที่ดูทันสมัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล ที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยมีความมุ่งหวัง เพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในชุมชน และความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดีขึ้น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน จึงได้นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเข้าไปร่วมพัฒนา


และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วิสาหกิจชุมชนปลาส้มไร้ก้างแม่ทองปอน ดำเนินโครงการโดย อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ หัวหน้าโครงการ จากการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนปลาส้มไร้ก้างแม่ทองปอน พบปัญหาและความต้องการของกลุ่มที่อยากขยายกลุ่มลูกค้า โดยการพัฒนาทางด้านการจัดจำหน่ายรวมถึงพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันยังขาดองค์ความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาด เป้าหมายสําคัญในการพัฒนา คือการคิดกลยุทธ์ในการจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ให้กว้างมากยิ่งขึ้น จึงได้นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเข้าไปร่วมพัฒนา


จากการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2565 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้คว้ารางวัลมาถึง 3 รางวัล ดังนี้


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอีสานล้านนาโฮมสเตย์

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน หัวหน้าโครงการ

นายอภิสิทธ์ ติยะกว้าง นิสิต

นางสาวธิดารัตน์ จิตเย็น นิสิต

นางสาวปรีชาวรรณ ลิภา นิสิต

นางสาวบัวทิพย์ บัวทอง นิสิต

นายกรบัลลังก์ ศรีปุริ นิสิต

นายอภิสิทธ์ ติยะกว้าง นิสิต

 

รางวัลชมเชย

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวเวียงลอโฮมสเตย์

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หัวหน้าโครงการ

นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ นิสิต

นายเดชอุดม จัทนูเดช นิสิต

นายสัจจพล แก้วใบงาม นิสิต

นายทรงพล สว่างมงคลชัย นิสิต

นางสาวเพ็ญนภา พาอ้อ นิสิต

 

รางวัลชมเชย

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วิสาหกิจชุมชนปลาส้มไร้ก้างแม่ทองปอน

อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ หัวหน้าโครงการ

นางสาวพิมพ์ขวัญ โพธิตา นิสิต

นางสาวกัญฑิมา ไชยวรรณ นิสิต

นางสาวศรุตา อินทร์จันทร์ นิสิต

นางสาวจินตพร สวยสม นิสิต

นางสาวธีรติกานต์  พงษ์เขียว นิสิต

นางสาวเสาวลักษณ์ ดวนพล นิสิต

นางสาวภัทรทิวา อ่องคำ นิสิต

นางสาวอังคณา จันทร์พินิจ นิสิต

นายภานุวัฒน์ อุทธวัง นิสิต       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
18/10/2565 10:55:29น. 295
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลถึง 3 รางวัล จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน