ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตสังกตการสอน และทดลองสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

25/10/2565 16:15:56น. 145
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์พี่เลี้ยง เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตสังกตการสอน และทดลองสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนและบทบาทหน้าที่ของนิสิต ระหว่างเข้าปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม SA101 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้แนวทางและข้อคิดแก่นิสิต ว่า "การเป็นผู้สอนที่ดี ต้องดีมาจากภายในใจเราสู่ภายนอก ทั้งปัญญาดี สติดี ภาวะทางอารมณ์ที่ดี ประฤติปฏิบัติดี เพราะการที่เราเป็นผู้สอนนั้น นั่นหมายถึงการที่เราได้เป็นแม่พิมพ์ ถ้าเราเป็นแม่พิมพ์ที่ดี ก็จะสามารถล่อหลอมนักเรียนออกมาเป็นคนดีได้" ในปีการศึกษา2565 มีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตสังกตการสอน และทดลองสอน ทั้งหมด 22คน โดยสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 และมีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาตลอดการฝึกประสบการณ์ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การสอนและการทำงานภายในโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ฝ่ายกิจการนักเรียน   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
25/10/2565 16:15:56น. 145
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตสังกตการสอน และทดลองสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน