สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา

10/1/2566 13:35:12น. 133
SAR

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง พัฒนากระบวนการการดำเนินงานหมวด 1 – 6 และหมวด 7 ผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน