อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

11/1/2566 21:22:27น. 114
อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการยืนหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 92 (1/2566) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

ในการประชุมดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด จากผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนจะมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้เกิดขึ้นในองค์กรแก่ผู้เรียนและบุคลากรอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันถ่ายภาพและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และมีมติมอบหมายผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กำกับติดตามให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยรับทราบ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
11/1/2566 21:22:27น. 114
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

#No Gift Policy # หลักธรรมาภิบาล # คุณธรรม # จริยธรรม # ความโปร่งใส
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน