บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2566

27/3/2566 14:22:12น. 581
บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมสัมมมาใหญ่ประจำปี ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ขำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร คุณศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร จากคณะนิติศาสตร์ และคุณกฤตยชญ์ วงษ์หาญ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นวิทยากรนำเสนอระบบสารสนเทศต่าง ๆ