คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน (การเตรียมความพร้อม และการเขียนใบสมัคร อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF)

13/6/2566 11:01:25น. 574
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน (การเตรียมความพร้อม และการเขียนใบสมัคร อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF)

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน (การเตรียมความพร้อมและการเขียนใบสมัคร อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF)” ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย เป็นวิทยากร โดย ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ