สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10”

13/6/2566 13:42:55น. 420
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10”
          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต คณะสหเวชศาสตร์ ได้นำนิสิตสาชาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจปันโลหิต
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10” ที่จัดขึ้นโดยงานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา เวลา 08.00 –16.00 น. ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์แล้ว นิสิตยังได้ช่วยกิจกรรมรับบริจาคตั้งแต่การสัมภาษณ์และประเมินสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดันโลหิต การตรวจความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด รวมถึงกระบวนการเจาะเก็บโลหิตบริจาค และการดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต