กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการจัดโครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 5

23/6/2566 16:03:19น. 433
เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
          ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 5 ที่จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม M2 Waterside จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์กับการให้คำปรึกษานิสิตในที่ปรึกษาได้ และเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา รับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติและระบบกลไกการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 37 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตประจำคณะ ทั้ง 18 คณะ โดยมี ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรหลัก รวมถึงคณะกรรมการดูแลสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ทีม Heart UP) ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สารทอง อาจารย์อรทัย เกตุขาว อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและนางสาวชญาภา สุนันทชัยกุล นักจิตวิทยาคลีนิกประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธัญพิชฌ์ชา สิงห์สถิตย์   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
23/6/2566 16:03:19น. 433
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน