คณะสหเวชศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาสหเวชสัมพันธ์ “พวงครามเกมส์ 66”

5/7/2566 10:26:16น. 660
คณะสหเวชศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาสหเวชสัมพันธ์ “พวงครามเกมส์ 66” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสหเวชสัมพันธ์ “พวงครามเกมส์” 66 ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ณ อาคารสงวนเสริมศรี

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสหเวชสัมพันธ์ “พวงครามเกมส์” 66 ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ณ อาคารสงวนเสริมศรี โดยมี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 320 คน