โครงการ UP CSV มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)

26/7/2566 15:34:46น. 706
โครงการ UP CSV มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)
โครงการ UP CSV มหาวิทยาลัยพะเยา
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)
                      มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการ UP CSV เพื่อเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ขาดการให้บริการทางด้านสาธารณสุขและการศึกษา มุ่งหวังให้นักเรียนในพื้นที่ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านการเรียน ด้านวิชาการ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนของชาติที่ยังขาดโอกาส อาจเนื่องด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น