คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ระดับภาค (ภาคเหนือ)

3/8/2566 11:40:06น. 762
CSOs Forum
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ระดับภาค (ภาคเหนือ) แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร : กระจายอำนาจท้องถิ่น ได้จริงหรือ ? ณ ห้องประชุม Active Learning Classroom (CE 7102) อาคารเรียนรวมหลังใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการในระดับพื้นที่และให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการทำแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในเวทีระดับภาค ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาสังคม องค์กรภาคประชาชน อพม. อสม. สภาองค์กรชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชาสังคมจาก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ระดับภาค ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ " แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร : กระจายอำนาจท้องถิ่น ได้จริงหรือ ? ในรูปแบบการนำเสนอผ่านผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การแลกเปลี่ยนบทเรียนการบูรณาการแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่ การแบ่งกลุ่มจังหวัดระดมข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อคิดมุมมองนักวิชาการต่อการกระจายอำนาจท้องถิ่น โดยจะมีการจัดทำสรุปบันทึกข้อเสนอ นำผลจากเวที 4 ภาค มาประมวลสังเคราะห์ นำเสนอในเวทีระดับประเทศ ซึ่งจะนำมาสังเคราะห์ ภาพรวม จัดทำข้อเสนอ และสังเคราะห์เพิ่มเติม ให้เกิดผลทางการปฏิบัติทั้งนี้มีการประชุมในระบบ Zoom Meeting ประกอบด้วย สำหรับจังหวัดที่อยู่ในระยะทางที่ห่างไกลจากสถานที่ดำเนินการ โดยใช้ระบบกลุ่มจังหวัด เป็นพื้นที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมองกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา โดยเฉพาะท้องที่ท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ที่มีปฏิบัติการในพื้นที่ ได้มีโอกาส มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสนอชุดประสบการณ์บทเรียนการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต กับการจัดบริการสาธารณะ อันเป็นเครื่องมือในการบูรณาการความร่วมมือ ที่จะนำสู่การกระจายอำนาจท้องถิ่น ด้วยการกระจายอำนาจทางการคลัง ซึ่งเป็นแก่นหลักของการกระจายอำนาจซึ่งเป็นตัวขี้วัดความก้าวหน้าการกระจายอำนาจ ได้จริงหรือ ? เป็นโจทย์สำคัญที่นำมาเป็นหัวข้อหลัก ในเวทีประชุม CSO FORUM ระดับภาค ที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกัน ประกอบกับสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) มีพื้นที่ปฏิบัติการดำเนินงานในระดับจังหวัดทดลอง 10 จังหวัดซึ่งสนับสนุนให้พื้นที่มีการศึกษาสถานการณ์ปัญหาากลุ่มประชากรเฉพาะ" ที่จะนำมาสู่การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัด ให้สามารถบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด จึงเป็นโอกาสดีในการประสานความร่วมมือกับเวทีประชุม CSO FORUM ในการจัดเวทีระดับภาคขึ้น     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
3/8/2566 11:40:06น. 762
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน