กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ขึ้นทะเบียนไกล่เกลี่ย

16/8/2566 18:40:54น. 7478
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 2 หลักสูตรประกอบด้วย (1) หลักสูตร “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง” และ (2) หลักสูตร “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา”

โดยหลักสูตร “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง” (รุ่นที่ 1) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2566 และ หลักสูตร “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา” (รุ่นที่ 1) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะวิทยากรและผู้ร่วมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว มีตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ตั้งในสำนักงานเขต 50 เขต ในกรุงเทพฯ รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสองรุ่น จำนวน 100 คน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง โดยเฉพาะข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สิน มรดก ละเมิด นิติกรรมสัญญา หนี้สินครัวเรือน และข้อพิพาททางแพ่งอื่น ๆ ตลอดจนเทคนิกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในประเด็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งเน้นกระบวนการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม การอภิปรายระดมความเห็น จัดกิจกรรมกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยในสถานการณ์จำลอง    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
16/8/2566 18:40:54น. 7478
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน