พยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา มุ่งให้บริการวิชาการ เรียนรู้คู่ชุมชน

5/9/2566 15:01:03น. 605
มุ่งให้บริการวิชาการ เรียนรู้คู่ชุมชน


           วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ และบุคลากรในคณะ ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์


           คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ แนะนำบุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 42 คน เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตร Pre-degree นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน           คณบดีได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิจัยและด้านบริการวิชาการ โดยด้านบริการวิชาการได้รับรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 จากการลงพื้นที่ให้ความรู้ ส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างอาชีพผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาชุมชน ณ วิทยาลัยฮอมพญา อ.เมือง จ.พะเยา มีผลงานด้านการวิจัย1 Faculty 1 Signature จากโครงการพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ ณ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งให้บริการวิชาการควบคู่กับการเรียนรู้ของนิสิตในชุมชน เช่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนำนิสิตลงพื้นที่บริการให้ความรู้แก่ชุมชน โดยยึดหลักใช้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เสมอมา นอกจากนี้ ได้พัฒนาคุณภาพนิสิตเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) จัดกิจกรรมทีมผู้บริหารพบนิสิตทุกชั้นปี เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนและความต้องการของนิสิต การจัดหาทุนการศึกษาและที่พักภายในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตที่ขาดแคลน จัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด้วยโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับผู้บริหารอย่างแน่นแฟ้น          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้รับการตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็กต่ำกว่า 3 ปี ในสถาบันผลิตพยาบาล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ปัจจุบันได้ปรับปรุงพื้นที่ สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เหมาะสมกับเด็กเล็ก และมีแผนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล เป็นต้น

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
5/9/2566 15:01:03น. 605
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน