อาจารย์และนิสิตหลักสูตร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7/9/2566 10:43:05น. 1166
: อาจารย์และนิสิตหลักสูตร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น.
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พร้อมด้วย นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex เพื่อให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้หลักการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนประเมินผลกระทบและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินโครงการต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจแนวทางการป้องกัน ติดตามตรวจสอบ และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อไปในอนาคต

      ราชกิจจานุเบกษา (หน้า ๑๔) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายละเอียด: https://ratchakitcha.soc.go.th/.../140D211S0000000001400.pdf   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
7/9/2566 10:43:05น. 1166
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน