คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร

12/9/2566 11:05:43น. 253
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่าน “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร

ปัจจุบันทางคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์มีบุคลากรทั้งหมดจำนวนทั้ง 78 คน มีจำนวนนิสิตครบทุกหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 2,528 คน เปิดทำการเรียนการสอน 12 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโทร 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร และได้นำเสนออัตลักษณ์นิสิตและทิศทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิต โครงการ BCA Ambassador ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แสดงความสามารถผ่านการเป็นตัวของตัวเอง มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นสากล พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับทุกเพศ เพื่อสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมกัน นิสิตจะเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสารอย่างมืออาชีพ โดยมีผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะและการันตีถึงคุณภาพนิสิต เช่น Huawei Cloud Training For 2023 Startup Thailand League ผ่านการพิจารณาให้เป็น 3 ทีมของประเทศไทยเข้ารับการ Grooming กับ Huawei Thailand เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition for Worldwide Students ณ ประเทศจีน และอีกหลายโครงการที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ

นอกจากนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ จำนวน 48 องค์กร โดยภายในประเทศ 42 องค์กร และต่างประเทศ 6 องค์กร เครือข่ายความร่วมมือองค์กรกับการร่วมพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการการฝึกงานและสหกิจศึกษา จำนวน 36 สถานประกอบการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) จำนวน 12 สถานประกอบการ (ต่างประเทศ 2 สถานประกอบการ) ทางคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ทำการจัดการเรียนการสอนที่ทางคณะได้ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกในทุกรูปแบบ ส่งผลให้นิสิตมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยม และคุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดงาน และพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงอย่างมืออาชีพ     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร/สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร/สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2566 11:05:43น. 253
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน