สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

21/9/2566 11:24:08น. 452
สภากาแฟสัญจรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้


           วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร โดยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี และบุคลากรในสถาบันฯ ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้          ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี แนะนำความเป็นมาของสถาบันฯ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในปี 2565 เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต และยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 1. พัฒนาคุณภาพองค์กรและคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 2. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนากำลังคน 3. พัฒนาระบบนิเวศน์การเรียนรู้และทรัพยากรการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและอนุรักษ์นกยูงไทย อนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา-ไต และนกยูงไทย 5. แสวงหาแหล่งทุนและสร้างรายได้จากการให้บริการ 6. บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและยั่งยืน


          จากเป้าประสงค์ที่ทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้องการพัฒนาและเปิดโอกาสด้านการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย จึงมีมาตรการจัดทำหลักสูตรต่างๆให้บริการ อาทิ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร ( Re-skill / Up skill /New-skill) และการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) จำนวน 25 รายวิชา หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree) จำนวน 20 หลักสูตร หลักสูตรฝึกอบรม (UP-Training) ที่ตอบโจทย์โลกการเรียนรู้สมัยใหม่ รวมถึงพัฒนา Digital Platform ที่สนับสนุนบริการการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

          นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (Learning Park) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเข้าถึงบริการสำหรับทุกคน มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เติบโตเป็นสถาบันที่สามารถหารายได้และมีการให้บริการที่มีคุณภาพภายในปี 2567 ต่อยอด เป็นสถาบันที่สร้างสรรค์การให้บริการในเชิงพาณิชย์ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ภายในปี 2567 เป็นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบงานคุณภาพ มีการดำเนินงานที่มั่นคง และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


          สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาในหลักสูตร Pre-degree สามารถเข้าดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ https://academy.up.ac.th/Pages/home   เพราะ Pre-degree คือหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า ที่นำรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี มาจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเข้ามาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำผลการเรียนที่ได้รับไปใช้ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้นสามารถสมัครสมาชิก ฟรี เข้าระบบเพื่อเลือกศึกษาในหลักสูตรที่สนใจ อาทิ หลักสูตร TRAINING UP TRAINING หลัก Non-degree หรือ 12 หลักสูตรเพื่อชุมชน เป็นต้น


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 054466666 ต่อ 3542
email: upacademy@up.ac.th

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
21/9/2566 11:24:08น. 452
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน