วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

20/10/2566 16:38:03น. 272
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


                        สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชดำรัสว่า "ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้น ต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีทันตแพทย์ไปปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ใน "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เพื่อบำบัดความทุกข์ทรมานด้วยโรคในช่องปากแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ในปี พ.ศ. 2529 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ริเริ่มจัดโครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข ในวันที่ 21 ตุลาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และได้จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ต่อมา พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ " มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย" เป็นประจำทุกปี                      
                 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประธานเปิดโครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ เป็นผู้กล่าวรายงานว่า “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ถือเป็นวันแห่งการรวมพลังวิชาชีพทันตกรรม จัดบริการทางทันตสาธารณสุข ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเป็นการรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย ทั้งนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริการทางทันตกรรม เช่น ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด จากคณาจารย์และนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกว่า 40 คน ในกิจกรรมมีการสอนประเมินช่องปากตนเอง การประเมินน้ำลายน้อย สอนออกกำลังกล้ามเนื้อช่องปาก สอนประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็ง                         โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการคลินิกการเรียนการสอน สำหรับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป คลินิกทันตกรรมพิเศษ สามารถตรวจเช็ควันเปิดบริการได้ที่ปฏิทินหน้าเพจ Facebook และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 4701 วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30 - 16:30 (เว้นวันหยุดราชการ)
 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวพิมลพรรณ วงศ์เรือง คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นิติพัฒน์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
20/10/2566 16:38:03น. 272
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน