คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ณ วัดป่าพระอุบาลี จังหวัดพะเยา

31/10/2566 16:57:29น. 201
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
         วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 – 08.30 . คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหารกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา วัดป่าพระอุบาลี และชุมชนตำบลแม่กา จัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 วัดป่าพระอุบาลี (หน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
        นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ