ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3

7/11/2566 15:22:54น. 90
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการการใช้น้ำ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงการประชุมและการจัดนิทรรศการในการนี้ ผู้อำนวยการกล่าวถึงสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน และให้คำแนะนำสำหรับการกำหนดมาตรการการใช้น้ำ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึงการประชุมและการจัดนิทรรศการ โดยให้ใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่าที่จำเป็น และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในสำนักงานและการให้บริการต่าง ๆ ของวิทยาเขตเชียงราย

นอกจากนี้ นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวปรียานุช ใจสุข นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบสำนักงานสีเขียวหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ได้นำเสนอ (ร่าง)มาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ประกอบด้วย มาตรการการใช้น้ำ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึงมาตรการการประชุมและการจัดนิทรรศ ต่อที่ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียวเพื่อพิจารณาเพื่อ ให้มีความเหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความก้าวหน้าในหมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับหมวดอื่นๆ ของสำนักงานสีเขียว ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
7/11/2566 15:22:54น. 90
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน