มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พื้นที่น่าน เข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” 17/7/2563 23:06:13น. 540

มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พื้นที่น่าน  เข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform”
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พื้นที่น่าน เข้าร่วมเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อนำเสนอแผนงาน "การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2 " ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งแผนงานดังกล่าวเป็น 1 ใน 7 แผนงานจากข้อเสนอโครงการทั่วประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นให้ได้เข้าร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการของ บพท.
โดยมีคณะผู้วิจัยเข้าร่วมดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา
3. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา
4. ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา
5. นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ม.พะเยา
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่น่าน
7. อาจารย์จุลทัศน์ คีรีแลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่น่าน
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   kedwadee.kr@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 23:06:13

Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้


ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน