Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1637
  

     รายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 (ดำเนินงานโครงการสำหรับนิสิต)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563


(ดำเนินงานโครงการสำหรับนิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

(ดำเนินงานโครงการสำหรับนิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษ


รายชื่อผู้สละสิทธิ์ (New)

โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

(ดำเนินงานโครงการสำหรับนิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษ


เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วม 

โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

(ดำเนินงานโครงการสำหรับนิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วม ฉบับที่ 2  

โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

(ดำเนินงานโครงการสำหรับนิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษ


รายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าร่วม ฉบับที่ 3  (New)

โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563

(ดำเนินงานโครงการสำหรับนิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษ
ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2563 10:58:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน