Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::959
  

      ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที เปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามารถรองรับข้อมูลข่าวสารมาทำการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ ช่วยในการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมชุดคำสั่งต่าง ๆ ทำงานได้ถูกต้องตามเป้าหมาย

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรและนิสิต รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการเชิงวิชาการภายในและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย นั้นดังนั้น ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา
  2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรตำแหน่ง ให้มีความชำนาญในด้านระบบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร

1.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams อย่างมืออาชีพ

2.การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint 2016

3.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2016 อย่างมืออาชีพ

4.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 อย่างมืออาชีพ

5.การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 2018

6.การทำงานร่วมกันออนไลน์ Office365

7.การตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere Pro

8.การใช้งาน Basic Vue JS

9.Mobile Application Development

 

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

 

 ภาพ :   ธิตินนท์ มณีธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/4/2563 18:15:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน