Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::319
  

     ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๓   ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง CE 07208 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระเบียบข้อกำหนดการแข่งขัน หรือ http://www.law.up.ac.th
การสมัครเข้าแข่งขัน
สามารถสมัครโดยเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
๑.สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์
๒.สมัครโดยส่งแบบฟอร์มใบสมัครผ่านช่องทางต่อไปนี้
- Email songpana@gmail.com หรือ
- ไปรษณีย์ ส่งถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ ๑๙ หมู่ ๒ ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
(กรณีที่ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์ม ทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๖๗-๖๖๘๔ #UniversityOfPhayao
#SchoolOfLaw #UPLAW


ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/11/2563 15:58:03

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน