Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::728

     ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)

สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)


ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    .   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/2/2563 22:50:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด