หลักสูตรการอบรมทั้งหมด

x
# 
หัวข้อ 
รายละเอียด 
วันเริ่มอบรม 
สื้นสุดการอบรม 
 
xv
xv
  เชิญชวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา" ในปัจจุบันเว็บไซต์นับว่ามีบทบาทและมีความสําคัญเป็นอย่างมากในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เข้ามาสอดแทรกในชีวิตประจําวัน เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ที่สนใจ และเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสารต่างๆ ที่สะดวกและรวดเร็ว และสามารถลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ยังช่วยทําให้ลดข้อจํากัดในเรื่องของระยะทางและเวลานําเสนอข้อมูลไปยังผู้ที่สนใจ 23/4/256226/4/2562
  ประชุมวิชาการ แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์" วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 6/6/25627/6/2562
  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS 1/12/25632/12/2563
  การให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (Counselling and Testing for Diagnosis of Sexual Transmitted Diseases) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โครงการนับหนึ่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์” (Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, University of Phayao in cooperation with Napneung Project setting the workshop on “Counselling and Testing for Diagnosis of Sexual Transmitted Diseases”) 4/11/25634/11/2563
  การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ (Mental Health Counselling for Allied Health Science Personnel) งานกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรม เรื่อง “การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์” ใน วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นี้ ระหว่างเวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องเรียน AHS 2101 (Student Affair Section, School of Allied Health Sciences, University of Phayao hold a training program on “Mental Health Counselling for Allied Health Science Personnel” on November 10, 2020 between 08:30 A.M. - 04:30 P.M. at AHS 2101 room, School of Allied Health Sciences building, University of Phayao) 10/11/256310/11/2563
  ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์กับ สำนักพิมพ์ Sage Publishing สำนักพิมพ์ Sage Publishing จัดอบรมออนไลน์ให้กับคณาจารย์ นิสิต นักวิจัยและบรรณารักษ์ ที่มีความสนใจเรื่อง Lean Library Webinar 12/11/256312/11/2563
  การหาระดับน้ำใต้ดินด้วยเครื่องตรวจวัดสภาพน้ำต้านทานไฟฟ้า สร้างนวัตกรรมเครื่องมือสำหรับตรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าใต้ผิวดิน สำหรับสร้างขั้นดินจำลองทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 2/12/25632/12/2563
  "การสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตผ่านวิกฤตยุคโควิด-19" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ "การสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตผ่านวิกฤตยุคโควิด-19" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับเกียรติจาก วีเจจ๋า ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ พร้อมแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ให้กับนิสิต 14/9/256414/9/2564