เรื่องเด่น


x
# 
เรื่องเด่น 
มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกในล้านนาตะวันออก พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งาน 23/1/2563 11:58:24
ม.พะเยา จัดกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน 23/1/2563 11:23:01
ม.พะเยา จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ 8/1/2563 18:29:05
พิธีส่งมอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยพะเยา 7/1/2563 17:19:25
ม.พะเยา จัดโครงการจิตอาสา ให้กับ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อ.เชียงคำ จ.พะเยา 26/12/2562 16:26:49
ม.พะเยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 19/12/2562 21:41:36
อธิการบดีวิทยาลัยครุศาสตร์เต๋อหง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานบัน 19/12/2562 19:05:28
คณะนิติศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์กรระหว่างประเทศ BABSEACLE, สถาบันยุติธรรมแห่งชาติลาว (NIJ), และมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว 19/12/2562 15:15:12
ม.พะเยา ร่วมต้อนรับครูแนะแนวทั่วประเทศ พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา 26/11/2562 11:36:53
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย (MOU) 21/11/2562 23:41:56
Page 1 of 2 (18 items)Prev12Next