x
# 
เรื่องเด่น 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย และร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2563 21/9/2563 11:00:40
การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2563 16:41:43
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะรัฐมนตรี อว. พาชมธรรมชาติริมกว๊านพะเยา ในกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรม พร้อมตักบาตรข้าวเหนียวล่องเรือขอพรหลวงพ่อศิลา วัดติโลกอาราม จ.พะเยา 8/9/2563 9:09:52
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดพะเยา " บทบาทของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก " 7/9/2563 18:41:44
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา” 1/9/2563 16:57:16
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 28/8/2563 11:47:16
ม.พะเยา ร่วมสวมใส่ผ้าไทยในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยพื้นถิ่นใน จ.พะเยา 28/8/2563 9:27:51
วีดิทัศน์รวมภาพบรรยากาศของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 (UP mix presentation 2020) 27/8/2563 10:18:01
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหารร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 30/7/2563 15:05:50
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เปิดศูนย์เก็บตัวอย่างสำหรับตรวจไวรัส SAR-CoV-2 (COVID-19) 20/7/2563 17:48:05
Page 1 of 4 (39 items)Prev1234Next