เรื่องเด่น


x
# 
เรื่องเด่น 
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปัญโญ) 24/2/2563 17:19:46
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 24/2/2563 16:25:14
สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) 23/2/2563 11:02:28
อธิการบดี ม.พะเยา จัดเวทีเเลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหาร ครั้งที่ 2 28/1/2563 13:32:21
มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกในล้านนาตะวันออก พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งาน 23/1/2563 11:58:24
ม.พะเยา จัดกิจกรรม 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน 23/1/2563 11:23:01
ม.พะเยา จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ 8/1/2563 18:29:05
พิธีส่งมอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยพะเยา 7/1/2563 17:19:25
ม.พะเยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 19/12/2562 21:41:36
อธิการบดีวิทยาลัยครุศาสตร์เต๋อหง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานบัน 19/12/2562 19:05:28
Page 1 of 3 (21 items)Prev123Next