UP Clip


x
# 
UP Clip 
โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (1 Faculty 1 Signature) 12/3/2563 15:22:51
ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) 24/2/2563 22:50:55
คิดถึงกันไหม วีดีทัศน์ มุมสูง มหาวิทยาลัยพะเยา 23/2/2563 14:10:19
Living among nature" VTR UP 2018 23/2/2563 14:09:30
UP ENG Presentation 23/2/2563 14:08:44
University UP 4.0 23/2/2563 14:06:17