UP Clip


x
# 
UP Clip 
การใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยพะเยาควรทำอย่างไร รายงานความเคลื่อนไหวในสถานการณ์COVID-19 9/6/2563 10:14:58
รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยพะเยา ในสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 18/5/2563 16:03:11
รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยพะเยา ในสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 18/5/2563 15:51:18
รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยพะเยาในสถานการณ์ COVID-19 18/5/2563 15:47:34
โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (1 Faculty 1 Signature) 12/3/2563 15:22:51
ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) 24/2/2563 22:50:55
คิดถึงกันไหม วีดีทัศน์ มุมสูง มหาวิทยาลัยพะเยา 23/2/2563 14:10:19
Living among nature" VTR UP 2018 23/2/2563 14:09:30
UP ENG Presentation 23/2/2563 14:08:44
University UP 4.0 23/2/2563 14:06:17