ข่าวด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


x
# 
ข่าวด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26/4/2564 20:42:09
คณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 23/4/2564 16:12:11
กองกลาง ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 22/4/2564 15:26:20
วิทยาลัยการจัดการ ได้รับรางวัลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B 22/4/2564 13:41:02
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาคว้ารางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับA 22/4/2564 13:31:23
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) พร้อมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 22/4/2564 11:49:52
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ A (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย) 22/4/2564 11:05:32
กองกิจการนิสิตรับมอบเกียรติบัตร จากการได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( UP ITA ) ในระดับ A 22/4/2564 10:48:08
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564 22/4/2564 10:17:06
คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 22/4/2564 8:57:23
Page 1 of 3 (30 items)Prev123Next