ผลงานวิจัย


x
# 
ข่าวเด่น 
หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะICT ม.พะเยา ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ 22/5/2563 14:13:29
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมประกวดนิทรรศการ "1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ" 23/1/2563 23:57:47
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 23/1/2563 22:41:56
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า “รางวัลระดับเหรียญทอง” ในการนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ณ เวทีพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 23/1/2563 17:10:40
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 23/1/2563 16:22:53
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ 23/1/2563 15:08:30
ม.พะเยา จัดการตัดสินประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ“ม.พะเยา ที่สวยงาม The Elegance of UP” 22/1/2563 14:23:54
ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการสัมภาษณ์การขยายผล และการนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ 13/1/2563 14:43:48
บทความวิจัยนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Physics: Conference Series 18/12/2562 15:46:07
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงานและร่วมประชุม Global Alliance for Justice Education ครั้งที่ 10 11/12/2562 10:51:33
Page 1 of 2 (17 items)Prev12Next