สอบถามโดย :

วิไล สำราญดี  28/4/2564 11:49:42น. 59

 อยากทราบเกี่ยวหลักสูตรสูตร วิทยาลัยการศึกษา ปริญญา 2 ใบ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการเรียน และระยะเวลาในการเรียน


ตอบกลับ :

 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบคู่ขนาด (2 ปริญญา) เรียนตามหลักสูตร คือ 4 ปี จบ จะไม่มีการปิดเทอม 1 ปี เรียน 3 เทอม คือเทอมปกติ 2 เทอม (เทอม 1 เทอม 2) และภาคเรียนฤดูร้อน 1 เทอม (เทอม 3) โดยจะมีการแบ่ง Part การเรียน ตามหลักสูตรที่คู่ขนาดอยู่ เช่น หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คู่ขนาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำ ลังกายและการกีฬา ปีแรก (ปี1) จะเรียนพื้นฐานทุกอย่างทั้งทางวิชาชีพครู และกีฬา รวมถึงวิชาของมหาวิทยาลัย พอขี้นปี 2 จะเริ่มเรียนตามเอกวิชาที่สังกัดเฉพาะ คือ วิทย์-กีฬา และครู ซึ่งจะได้เรียนควบคู่กันไปจนจบหลักสูตร 4 ปี หรือติดต่อที่ เพจ งานรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ค่ะ

28/4/2564 13:30:12