สอบถามโดย :

อัมพร กิ่งไทร  10/5/2564 14:26:13น. 96

 สอบถามค่ะ ทางมหาวิทยาลัย มีโครงการให้กู้ยืมเรียนไหมคุ


ตอบกลับ :

 
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกับ กยศ. มีการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตที่ผ่านหลักเกณฑ์ และสำหรับปีนี้ กยศ.สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2564) ให้เริ่มเตรียมเอกสาร ดังภาพ


เอกสารทุกฉบับลงนามให้เรียบร้อย แล้ว scan หรือ ถ่ายรูปไว้ เพื่อทำขั้นตอนถัดไป

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
หนังสือรับรองรายได้ผู้ปกครอง กยศ. 102

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

10/5/2564 14:34:47