นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวณภัทร บุญประสาท

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชปลอดสารพิษได้

นางสาวณภัทร บุญประสาท

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชปลอดสารพิษได้

นางสาวณภัทร บุญประสาท

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชปลอดสารพิษได้

นางสาวณภัทร บุญประสาท

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชปลอดสารพิษได้

นางสาวณภัทร บุญประสาท

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชปลอดสารพิษได้

นางสาวณภัทร บุญประสาท

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชปลอดสารพิษได้

นางสาวณภัทร บุญประสาท

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชปลอดสารพิษได้

นางสาวณภัทร บุญประสาท

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชปลอดสารพิษได้

นางสาวณภัทร บุญประสาท

เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้สามารถพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดทำให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกพืชปลอดสารพิษได้