รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และสารสนเทศ


รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม


ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ


ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
 


รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 


ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์


นายประฐมพงษ์ ทองรอด

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน


ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ


ดร.พรเทพ โรจนวสุ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร


รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์

คณบดีคณะทันตแพทย์
 


รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

คณบดีคณะนิติศาสตร์
 


ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รักษาการในตําแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์


ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 


รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 


ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์


รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 


ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์


รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 


ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 


รศ.จันทนี เพชรานนท์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์


ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 


รศ.ดร.สมบัติ นพรัก

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
 


รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีคณะพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม


ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล

รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ


รศ.พรรณยุพา นพรัก

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


นางจารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี


นางอังคณา ปานเทือก

ผู้ช่วยอธิการบดี


นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย

ผู้ช่วยอธิการบดี