รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
สารสนเทศ


รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม


ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 


ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ


นายวุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
 


รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 


ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์


ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ


ดร.พรเทพ โรจนวสุ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร


รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์

คณบดีคณะทันตแพทย์
 


รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

คณบดีคณะนิติศาสตร์
 


ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 


ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 


รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 


ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์


ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

รักษาการแทนคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์


ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์


รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 


ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 


รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รักษาการแทนคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์


ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 


รศ.ดร.สมบัติ นพรัก

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
 


รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีคณะพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม


ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล

รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ


รศ.พรรณยุพา นพรัก

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ศ(พิเศษ).ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


นายไพโรจน์ เทพวัลย์

ผู้ช่วยอธิการบดี


นางจารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

ผู้ช่วยอธิการบดี


ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี


นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ผู้ช่วยอธิการบดี


นางอังคณา ปานเทือก

ผู้ช่วยอธิการบดี


นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

ผู้ช่วยอธิการบดี