คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา


อรรถพล ใหญ่สว่าง<
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา


ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ชวนี ทองโรจน์
รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.ทองเปลว  กองจันทร์
ดร.ทองเปลว กองจันทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.วีระชัย ณ นคร
ดร.วีระชัย ณ นคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


สมเกียรติ ชอบผล<
ดร.สมเกียรติ ชอบผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ธวัช สุนทราจารย์
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทรงยศ  โรจนวีระ
นายทรงยศ โรจนวีระ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต
นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


วีระ โรจน์พจนรัตน์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวีระชัย  อมรรัตน์
นายวีระชัย อมรรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายโสภณ  ทองดี
นายโสภณ ทองดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ณรงค์  ตนานุวัฒน์
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา


สุภกร พงศบางโพธิ์
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 


ดาว เวียงคำ
ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ

ประธานสภาพนักงาน
 


ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


เสมอ ถาน้อย
รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


ประฐมพงษ์ ทองรอด
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


ชลธิดา เทพหินลัพ
ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


ประฐมพงษ์ ทองรอด
นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย