ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา


ดร.พรชัย นุชสุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมเกียรติ ชอบผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายนคร ศิลปอาชา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 


นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 


ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมชาย เบญจรงคกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 


รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา


รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 


ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ

ประธานสภาพนักงาน
 


รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย