สมเกียรติ ชอบผล<
ดร.สมเกียรติ ชอบผล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา


ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


ชวนี ทองโรจน์
รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.ทองเปลว  กองจันทร์
ดร.ทองเปลว กองจันทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.วีระชัย ณ นคร
ดร.วีระชัย ณ นคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


สมเกียรติ ชอบผล<
ดร.สมเกียรติ ชอบผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


ธวัช สุนทราจารย์
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทรงยศ  โรจนวีระ
นายทรงยศ โรจนวีระ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต
นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


วีระ โรจน์พจนรัตน์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวีระชัย  อมรรัตน์
นายวีระชัย อมรรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายโสภณ  ทองดี
นายโสภณ ทองดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


สุภกร พงศบางโพธิ์
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 


ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์
ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา


รศ. ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
รศ. ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์

ประธานสภาพนักงาน
 


กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


เสมอ ถาน้อย
ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


ประฐมพงษ์ ทองรอด
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


ชลธิดา เทพหินลัพ
ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


ประฐมพงษ์ ทองรอด
นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย