คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา


พรชัย นุชสุวรรณ
ดร.พรชัย นุชสุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 


อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์<
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


สุมนต์ สกลไชย
รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศิริชัย กาญจนวาสี
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


สมเกียรติ ชอบผล<
นายสมเกียรติ ชอบผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


อรรถพล ใหญ่สว่าง<
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นคร ศิลปอาชา
นายนคร ศิลปอาชา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


สนิท อักษรแก้ว
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


วีระ โรจน์พจนรัตน์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 


ธวัช สุนทราจารย์
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 


บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


สมชาย เบญจรงคกุ
นายสมชาย เบญจรงคกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 


ชวนี ทองโรจน์
รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


เลอศักดิ์ จุลเทศ
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ณรงค์  ตนานุวัฒน์
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา


สุภกร พงศบางโพธิ์
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 


ดาว เวียงคำ
ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ

ประธานสภาพนักงาน
 


ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


เสมอ ถาน้อย
รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


ชลธิดา เทพหินลัพ
ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


ประฐมพงษ์ ทองรอด
นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย