x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะ ICT ม.พะเยา ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง ICT@UP 20th Anniversary Virtual Run ระดมทุนหลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อนิสิต และร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี คณะฯ 25/1/2565 17:02:46 ด้านการบริหาร
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2565 25/1/2565 16:24:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2565 25/1/2565 11:32:07 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 24/1/2565 17:53:56 ด้านการบริหาร
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ ควบคุม และดูแลการสอบกลางออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ปีการศึกษาที่ 2/2564 24/1/2565 14:11:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชื่องาน Phayao Hill Tribe Coffee Hub 24/1/2565 9:43:56 ด้านการบริการวิชาการ
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ 23/1/2565 11:15:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม รับสั่งจองและวัดตัวชุดครุยแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ 23/1/2565 11:09:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 22/1/2565 10:29:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ ครั้งที่ 1 / 2565 22/1/2565 10:18:25 ด้านการบริหาร
กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรม Pitching หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯ 21/1/2565 17:19:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม “ตามรอยสองจันทร์ สานฝันดอยบุษราคัม” 21/1/2565 16:51:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัย​การจัดการ​ กทม. รับสมัครอบรมอัพบัตรภาคกลาง 21/1/2565 15:31:35 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (พะเยาโมเดล) 21/1/2565 15:03:57 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11” 21/1/2565 14:53:10 ด้านการวิจัย
บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic English : Elementary จัดโดย King's College London 21/1/2565 14:29:56 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาหรือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ 21/1/2565 12:00:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในจังหวัดพะเยา” 21/1/2565 1:10:49 ด้านการบริการวิชาการ
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม 21/1/2565 1:04:08 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง 20/1/2565 19:33:41 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา แสดงความยินดี นายศักดิ์ฤทธ์ิ สลักคำ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 20/1/2565 16:20:24 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม "ไม่อยากติดดอย มา Join กัน" 20/1/2565 16:01:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 20/1/2565 14:59:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 20/1/2565 12:26:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือการประสานความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดพะเยาร่วมกัน 19/1/2565 15:05:59 ด้านการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทดสอบการระคายเคืองต่อผิว (Skin irritation test)” 19/1/2565 15:01:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ TMC.WFME.BME. Standards (2021) 19/1/2565 14:53:00 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เข้าร่วมงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย" 19/1/2565 11:20:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยพะเยา 19/1/2565 11:13:02 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 18/1/2565 15:49:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 18/1/2565 15:43:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " 18/1/2565 15:36:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ม.พะเยา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ 18/1/2565 14:08:01 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 18/1/2565 13:59:15 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ NIKKOL GROUP และ NSG GROUP จัดโครงการ online workshop ในหัวข้อ Alpha gel และ D-phase emulsification 18/1/2565 13:18:30 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18/1/2565 13:15:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
The Winter Camps : Harvesting Democracy ค่ายฤดูหนาว เก็บเกี่ยวประชาธิปไตย โดย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย 18/1/2565 11:04:29 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ “เรื่องเล่าความสำเร็จ (Success story) ของจังหวัดพะเยา” ในโครงการ U2T ห้วยแก้ว 17/1/2565 19:55:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน UP-PSF 17/1/2565 13:45:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขา CG ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา 17/1/2565 11:45:19 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตฯ มพ. รับนักเรียนเข้ากักตัว เตรียมเปิดเรียนแบบOnsite 17/1/2565 11:39:28 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตฯมพ. เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันสุดท้าย 17/1/2565 10:41:03 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (2/2564) 17/1/2565 10:29:12 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด 17/1/2565 9:30:42 ด้านการบริการวิชาการ
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 17/1/2565 9:01:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการได้จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อตัวชี้วัดของแบบวัด OIT 17/1/2565 8:48:46 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 16/1/2565 9:55:16 ด้านการวิจัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 14/1/2565 17:44:34 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน (กิจกรรมที่ 1) ในหัวข้อ องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน 14/1/2565 15:40:32 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในกิจกรรม LLC สัญจร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 14/1/2565 15:09:12 ด้านการบริหาร
Page 1 of 164 (8193 items)Prev1234567162163164Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน