x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
หน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม SEEN ได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 2 ลำปาง 31/1/2566 11:19:05 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 31/1/2566 10:22:00 ด้านการบริการวิชาการ
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแนะนำเส้นทางในสายอาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปัจจุบัน 30/1/2566 18:13:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ กิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ" 30/1/2566 16:16:35 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ครบรอบ 20 ปี นิติศาสตร์ พะเยา 30/1/2566 15:58:23 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ โครงการ “ชุมนุมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21” 30/1/2566 15:48:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ 30/1/2566 15:42:52 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – บริการวิชาการสู่สังคม 30/1/2566 14:41:57 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6 30/1/2566 14:16:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 30/1/2566 10:03:39 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ดำเนินโครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปี ให้กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 30/1/2566 9:49:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “กฏหมายเบื้องต้นสำหรับการทำงาน” (โมดูลที่ 2) 28/1/2566 14:10:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการภาษาในสวนศิลป์ ครั้งที่ 2 27/1/2566 16:18:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา จัดกิจกรรมประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2565 27/1/2566 15:57:49 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 2566 27/1/2566 15:45:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ 27/1/2566 15:09:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 27/1/2566 13:56:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบสำรองน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดย บริษัท ไฟเบอร์เทค จำกัด 27/1/2566 13:53:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
ตลาดส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา 27/1/2566 13:15:41 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงนิทรรศการ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสำหรับผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 11:45:38 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และ U2T For BCG Fair ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 9:55:33 ด้านการวิจัย
“U2T for BCG Fair” แสดงนิทรรศการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ BCG 27/1/2566 9:49:19 ด้านการวิจัย
บุคลากรกองแผนงานนำเสนองานวิจัยในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 26/1/2566 22:12:35 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม U2T For BCG Fair และการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 26/1/2566 16:58:05 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 26/1/2566 16:31:40 ด้านการวิจัย
บุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ นำเสนองานวิจัย​ ในงานพะเยาวิจัย​ ครั้งที่​ 12 26/1/2566 16:27:39 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 26/1/2566 16:27:13 ด้านการวิจัย
นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2565 26/1/2566 16:24:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – เข้าร่วมกิจกรรม 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และ U2T For BCG Fair ในงานพะเยาวิจัย 12 26/1/2566 15:04:07 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T for BCG Fair ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 26/1/2566 13:03:19 ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 26/1/2566 11:03:41 ด้านการบริหาร
ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26/1/2566 11:02:50 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับโรงเรียนสองวิทยาคม 26/1/2566 9:48:54 ด้านการบริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ ผ่านภาพถ่ายในนิทรรศการ "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" 25/1/2566 23:19:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA Criteria 6 - 8 25/1/2566 22:08:42 ด้านการบริหาร
ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่ ศูนย์บรรณสารฯ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 25/1/2566 21:43:45 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 25/1/2566 16:26:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Dr.-Ing. Ingrid Rugge จาก International Graduate School for Dynamics in Logistics, University of Bremen 25/1/2566 16:13:21 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25/1/2566 15:49:04 ด้านการบริการวิชาการ
นิสิตหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการ My Guest , Best Practices ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 25/1/2566 15:35:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม U2T for BCG Fair ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 25/1/2566 14:09:02 ด้านการวิจัย
นิสิตหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นมัคคุเทศก์นำคณะกรรมการของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจร (สสทน.) เที่ยวภายในจังหวัดพะเยา 25/1/2566 13:46:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจรครั้งที่ 1/2566 25/1/2566 13:45:28 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Social Return on Investment : SROI ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา 25/1/2566 13:34:59 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 25/1/2566 13:31:31 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการอบรมอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 24/1/2566 16:30:20 ด้านการวิจัย
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบข้อมูล OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/1/2566 16:22:57 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันแสดงบทบาทจำลองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 24/1/2566 15:26:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – เข้าร่วมอบรมโครงการ SROI 24/1/2566 15:14:42 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ และชมรมสิทธิมนุษยชน ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการดูแลนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบี 24/1/2566 13:35:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 207 (10350 items)Prev1234567205206207Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน