x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 22/10/2563 21:14:40 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา ได้รับโล่จากการเป็นสถาบัน “สนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า แห่งล้านนาตะวันออก” 22/10/2563 16:48:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 22/10/2563 15:20:43 ด้านการวิจัย
7 คณะ ม.พะเยา ร่วมมือผลิตหลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ ในรูปแบบ Transdisciplinary 22/10/2563 14:40:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ 22/10/2563 14:28:28 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมค่ายการอ่านรู้เรื่องแนว PISA 22/10/2563 13:18:01 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 22/10/2563 10:13:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp” 22/10/2563 10:08:49 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอ ผลการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ ใน การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๑ 22/10/2563 8:28:23 ด้านสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 21/10/2563 18:19:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 646 (6458 items)Prev1234567644645646Next