x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น 1 ในหัวข้อการบรรยายและนำชมสถานที่ท่องเที่ยว และหัวข้อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3/7/2565 15:56:19 ด้านการบริการวิชาการ
UP Innovation Design Center ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มสหกรณ์ฯผู้ผลิตข้าวพะเยาด้วยการใช้ Creativity and Design 3/7/2565 14:34:15 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น 1 ในหัวข้อการบรรยายและนำชมสถานที่ท่องเที่ยว 2/7/2565 19:11:02 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับประสบการณ์ใหม่ด้านบริหารจัดการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ กับสองมหาวิทยาลัยดัง มช. และ มข. 2/7/2565 16:55:10 ด้านการบริหาร
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2/7/2565 16:18:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN - เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมฯ ... 2/7/2565 12:49:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN - นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรม และกิจกรรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2/7/2565 12:43:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 2/7/2565 12:42:15 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกิจกรรม UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม 2/7/2565 8:26:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล 1/7/2565 17:06:41 ด้านการบริหาร
“UPITI” คัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ ประจำปี 2565 1/7/2565 16:25:56 ด้านการบริการวิชาการ
หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ ประจำปีการศึกษา 2565 1/7/2565 16:25:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอผลงานและเป็นเจ้าภาพร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 1/7/2565 16:09:35 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1/7/2565 15:29:17 ด้านการบริหาร
คณะ ICT จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ทบทวนและกรอกข้อมูลเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์” ผ่านระบบ HR Smart 1/7/2565 15:09:17 ด้านการบริหาร
กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1/7/2565 14:55:49 ด้านการผลิตบัณฑิต
อาจารย์สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 1/7/2565 14:52:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ " งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคเหนือ " 1/7/2565 14:27:05 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ร่วมกันประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมในวาระคณะนิติศาสตร์ก่อตั้งครบรอบ 20 ปี 1/7/2565 14:21:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเทศกาล Pride Month UP Pride & Proud พหุ-สุนทรียะ-ดนตรี-เท่าเทียม ณ สนามหญ้า หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 1/7/2565 13:03:15 ด้านความเป็นสากล
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ " อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน " 1/7/2565 11:47:24 ด้านการบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Service Mind ในหัวข้อ “คิดดี คิดบวก สู่การบริการที่เป็นเลิศ” 1/7/2565 11:37:02 ด้านการบริหาร
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 1/7/2565 10:00:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล 1/7/2565 9:13:54 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรม สภากาแฟสัญจร กองการเจ้าหน้าที่ และกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 30/6/2565 22:44:42 ด้านการบริหาร
UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม 30/6/2565 16:13:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 กองบริการการศึกษา 30/6/2565 16:09:58 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมเซ็นสัญญารับทุน โครงการการเสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑ์ UI Green 30/6/2565 15:14:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตรหัส 65 30/6/2565 15:13:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
หัวหน้าสำนักงาน คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุน โครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green 30/6/2565 14:59:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ ร่วมบรรยาย “หลักกฎหมายปกครอง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วินัยและความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา” 30/6/2565 11:04:56 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา ประจำป 30/6/2565 8:42:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 ทัศนศึกษาเส้นทางที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 29/6/2565 19:06:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ” 29/6/2565 16:15:56 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(พิเศษ) เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับรางวัล 2022 Global Women's Leadership Awards 29/6/2565 14:39:46 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ลงพื้นที่โรงคั่วกาแฟพะเยา Phayao Coffee Roaster หารือความร่วมมือทางวิชาการและเชิงพานิชย์เพื่อพัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟในพื้นที่พะเยา 29/6/2565 14:03:32 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 29/6/2565 11:36:52 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน” 28/6/2565 17:00:23 ด้านการบริหาร
เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 28/6/2565 14:50:23 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 28/6/2565 12:05:01 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
VR Edutainment เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 28/6/2565 10:22:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 28/6/2565 10:03:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 28/6/2565 10:00:48 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 28/6/2565 9:58:28 ด้านการบริการวิชาการ
Academic Meeting with School of Nursing and Midwifery, Monash University, Australia 28/6/2565 8:58:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญไปเป็นประธานคณะกรรมการประประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 27/6/2565 20:29:45 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” 27/6/2565 20:24:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “เพาะกล้าใหม่ สานสายใยสหเวช: พิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565” ณ อาคาร 99 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธ มมปญโญ) 27/6/2565 16:12:14 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม Green Office (สำนักงานสีเขียว) 27/6/2565 16:01:39 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมเพาะกล้าใหม่ สานสายใยสหเวช: จุ๊น้องขึ้นดอย ณ โรงปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 27/6/2565 15:59:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 179 (8914 items)Prev1234567177178179Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน