x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าหารือกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 29/5/2563 19:48:57 ด้านการบริการวิชาการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือมาตรการรองรับนิสิต ใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 29/5/2563 16:46:57 ด้านการบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อยอดและผลักดัน พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) 29/5/2563 16:15:14 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนใช้บริการยืมหนังสือใหม่ ฉบับภาษาไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ 29/5/2563 15:32:48 ด้านการบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ในหมวดที่ 2 กลยุทธ์ 29/5/2563 13:47:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 29/5/2563 10:54:55 ด้านการบริหาร
5 อันดับคณะ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากที่สุด ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) คณะนิติศาสตร์อันดับ 1 มากสุด 82 รายวิชา 27/5/2563 8:17:57 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน 26/5/2563 19:36:13 ด้านการบริหาร
การประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City ภายใต้หัวข้อ “พะเยา: แหล่งเรียนรู้ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทำ” 26/5/2563 10:52:44 ด้านการบริการวิชาการ
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 25/5/2563 14:15:51 ด้านการวิจัย
Page 1 of 563 (5621 items)Prev1234567561562563Next