x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมการแนะแนวทางการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 23/8/2562 23:51:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร 23/8/2562 14:08:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
MIS เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 23/8/2562 11:15:04 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส 23/8/2562 11:05:18 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 23/8/2562 9:56:03 ด้านการวิจัย
หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดลสหพันธ์สาธารณะรัฐเยอรนี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม ครั้งที่ 2 23/8/2562 9:03:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563 ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว 23/8/2562 9:02:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญครบรอบ 5 ปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23/8/2562 9:01:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมมนารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “คนเล็กในโลกที่แปรปรวน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23/8/2562 8:59:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
MIS เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา 22/8/2562 17:24:35 ด้านการบริหาร
Page 1 of 387 (3865 items)Prev1234567385386387Next