ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2565 25/1/2565 16:24:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ ควบคุม และดูแลการสอบกลางออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ปีการศึกษาที่ 2/2564 24/1/2565 14:11:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ 23/1/2565 11:15:57 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรม รับสั่งจองและวัดตัวชุดครุยแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ 23/1/2565 11:09:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 22/1/2565 10:29:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรม Pitching หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯ 21/1/2565 17:19:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม "ไม่อยากติดดอย มา Join กัน" 20/1/2565 16:01:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 20/1/2565 14:59:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 20/1/2565 12:26:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
School of Pharmaceutical Sciences provides practical learning on the topic of “Skin Irritation Test” 19/1/2565 16:12:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทดสอบการระคายเคืองต่อผิว (Skin irritation test)” 19/1/2565 15:01:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2564 19/1/2565 13:05:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยโท ธนัญชัย จวบประสพ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ 18/1/2565 13:11:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ “เรื่องเล่าความสำเร็จ (Success story) ของจังหวัดพะเยา” ในโครงการ U2T ห้วยแก้ว 17/1/2565 19:55:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน UP-PSF 17/1/2565 13:45:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร จิระพงษ์ อุตตะมาลัง ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท การนำเสนอแบบบรรยาย 17/1/2565 13:35:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรองอาจ มณีใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือก การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.4) 17/1/2565 13:30:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 17/1/2565 9:01:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าพบคณะผู้บริหารประจำคณะ วิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ 12/1/2565 15:16:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไ 12/1/2565 14:31:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันสรรค์สร้างชุมชน ครั้งที่ 1 10/1/2565 2:31:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 10/1/2565 2:20:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา Module 1 (รุ่นที่ 3) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings 9/1/2565 15:06:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา Module 1 (รุ่นที่ 2) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings 8/1/2565 14:52:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรม Pitching หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) 7/1/2565 20:50:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 002202 สังคมพหุและวัฒนธรรม 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 0031 7/1/2565 9:42:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 5/1/2565 13:59:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย 30/12/2564 13:14:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2564 30/12/2564 11:24:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิตร่วมสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรม "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง" 30/12/2564 9:54:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการนิสิตปลอดภัย 29/12/2564 14:03:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ออกแนะแนวสัญจรการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 29/12/2564 11:47:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ 28/12/2564 15:18:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27/12/2564 16:02:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ White Coat Ceremony พิธีมอบเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 27/12/2564 9:29:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา Module 1 (รุ่นที่ 1) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings 26/12/2564 15:13:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดโครงการ UP CAMPING & SLOW LIFE 26/12/2564 0:56:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมพบอาจารย์ 6 รายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่าน Microsoft Live Event 24/12/2564 13:16:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) 24/12/2564 7:18:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ 23/12/2564 17:01:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ” 22/12/2564 23:07:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ในโอกาสเข้าแจ้งข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ 22/12/2564 16:41:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ "พิธีไหว้ครู-มอบเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564" 21/12/2564 13:03:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษาจัดโครงการ TCJ-Cultural Exchange (Thai-Cambodia-Japan) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting 21/12/2564 10:44:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
นายทิฆัมพร บัวจีน นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ได้อันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Tour de CMU 17-19 December, 2021 21/12/2564 10:27:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 20/12/2564 12:03:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เพื่อแจ้งข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 17/12/2564 15:11:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ม.พะเยา เปิดหลักสูตรการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ ระยะสั้น ๔ เดือน 16/12/2564 15:26:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 16/12/2564 15:17:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประกาศ รับสมัครนิสิตที่สนใจรับเลือกตั้งเป็นผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 15/12/2564 15:42:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 50 (2454 items)Prev1234567484950Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน