ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (โมดูลที่ 1) 3/12/2565 14:44:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ คุณวัชระ บุญปลอด ศิษย์เก่านิติศาสตร์ โครงการพิเศษ รุ่นที่ 1ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาทนายความ ภาค 5 2/12/2565 17:05:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ 48 2/12/2565 14:50:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ เวทีการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10 2/12/2565 13:51:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 2/12/2565 13:48:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกษ 1/12/2565 13:14:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ 30/11/2565 16:20:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ (จ.ศรีสะเกษ) 30/11/2565 14:42:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 7ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น"ประธานสภาทนายความจังหวัดฮอด" 30/11/2565 14:25:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ คุณนาดา ไชยจิตต์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับสากล HERO Awards 2022 สาขาความยุติธรรมทางสังคมดีเด่น 30/11/2565 11:59:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2565 29/11/2565 17:26:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาคลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายครอบครัว) ออกแบบผลงานและจัดกิจกรรมแสดงผลงานในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ GALLER 29/11/2565 16:56:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม Photo boost ประจำปีการศึกษา 2565 29/11/2565 16:26:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดแนะแนวอาชีพ “นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนทางการลงทุน” 29/11/2565 14:21:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
ทีม BEE PLUS : ผู้ผลิตอาหารเสริมทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธ์ ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ ในเวที Research to Market: R2M ครั้งที่ 10 29/11/2565 14:19:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมคณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (การจัดทำธรรมนูญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) 29/11/2565 14:00:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ 29/11/2565 10:41:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ 28/11/2565 17:31:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 28/11/2565 17:01:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
นางสาววารินทร์ ศิลอยู่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการนำเสนอบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 28/11/2565 13:42:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
ทีม BEE PLUS ม.พะเยา เตรียมลุยสนาม (Research to Market) ระดับประเทศ 28/11/2565 11:43:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้นำคณาจารย์ลงพื้นที่นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 28/11/2565 11:26:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 28/11/2565 9:36:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 28/11/2565 9:32:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดชัยภูมิ 28/11/2565 9:23:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 28/11/2565 9:20:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นายวายุ ภูพันนา นิสิตรหัส 63 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “นิสิตนักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2565 26/11/2565 12:48:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams 26/11/2565 9:43:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล “ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ” 26/11/2565 9:04:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิต 3 ชั้นปี 3 หลักสูตร ในกิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักเรา “ ณ ห้องUB003 25/11/2565 16:40:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
ร่วมหารือ MOU การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน ระหว่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25/11/2565 15:59:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 25/11/2565 13:54:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธในกิจกรรม "สัปดาห์แนะแนว Guidance expo 2023" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 25/11/2565 12:10:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการบรรยายทางวิชาการ แนวคิดการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : การวิจัย คือ การคลายทุกข์ 24/11/2565 9:56:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณาจารย์และนิสิตวิชาคลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนการสอนกฎหมายในชุมชน 23/11/2565 16:47:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจร่วมกิจกรรมในงาน “โชว์ของหน้าตึกครั้งที่ 5 ม่วนจอย ปล่อยชิล ไปกับ BCA” 23/11/2565 11:06:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคีซีพีออลล์ Education Collaborations with NEXTSS 2022 23/11/2565 11:04:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ และโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 23/11/2565 8:35:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษา 22/11/2565 18:20:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการ “โภชนาการชุมชน” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 22/11/2565 14:04:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่48 และผ่านเข้าสู่การแข่งขันกีฬาฯรอบมหกรรม 22/11/2565 14:04:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
ห้องเรียนเคลื่อนที่ “โภชนาการชุมชน” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 22/11/2565 13:33:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 22/11/2565 10:09:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับคณะคู่ขนาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 21/11/2565 16:10:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยเอก ธนัญชัย จวบประสพ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 21/11/2565 11:36:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ“ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566” 18/11/2565 16:31:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมการนำเสนอ (Pitching) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 18/11/2565 14:34:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 7/2565 18/11/2565 14:29:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566” 17/11/2565 22:22:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ 17/11/2565 18:25:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 62 (3069 items)Prev1234567606162Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน