ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 24/6/2565 16:29:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24/6/2565 16:27:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมต้อนรับ " การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงฯ " 24/6/2565 9:24:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ 23/6/2565 17:30:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
อว. ลงพื้นที่ ม.พะเยา ตรวจเยี่ยม “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” 23/6/2565 16:01:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ X สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “BCA โชว์ของหน้าตึก” 23/6/2565 14:21:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการรับน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 23/6/2565 11:39:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม สภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต “ประจำปีการศึกษา 2565” 23/6/2565 9:55:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 62 22/6/2565 14:16:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตรหัส 65 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป แบบออนไลน์ 22/6/2565 13:43:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต๊าซต่อเนื่อง จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และโครงการสานสัมพันธ์ NMC น้องพี่ที่รัก 22/6/2565 9:09:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมโครงการสภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 21/6/2565 16:39:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขา CS คณะ ICT เข้ารอบชิงชัยระดับประเทศ Startup Thailand League 2022 21/6/2565 15:27:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง (First Meet to First Date) ประจำปีการศึกษา 2565 21/6/2565 10:43:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN - นำนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20/6/2565 16:13:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าศึกษาดูงาน lebua at State Tower (เลอบัวแอทสเตททาวเวอร์) กรุงเทพมหานคร 20/6/2565 15:37:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2022 20/6/2565 11:06:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลชมเชย​ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 20/6/2565 9:14:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2565 18/6/2565 12:50:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 18/6/2565 11:43:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับนิสิตช่วยสอน (TA) เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษา แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ฯ 18/6/2565 10:28:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 17/6/2565 15:34:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17/6/2565 14:16:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 16/6/2565 18:18:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ส่งนิสิตปฎิบัติงานตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม 16/6/2565 16:55:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 16/6/2565 16:50:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 16/6/2565 16:48:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 16/6/2565 16:45:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เข้ารอบคัดเลือก 40 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 16/6/2565 16:31:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกสาขาวิชา) 16/6/2565 15:36:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 16/6/2565 14:12:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Orientation หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 16/6/2565 10:59:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 15/6/2565 10:47:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 14/6/2565 14:18:23 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี(Train the trainer) รุ่นที่ 4 14/6/2565 10:26:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Street Art : food & Green 14/6/2565 0:58:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 13/6/2565 15:02:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมมหกรรมจิตอาสาน้องใหม่ (Big Cleaning Day) ณ โรงปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 13/6/2565 14:56:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Street Art : Food & Green 13/6/2565 14:32:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมให้คำปรึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 13/6/2565 14:15:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 13/6/2565 10:53:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 11/6/2565 16:40:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 11/6/2565 12:40:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 10/6/2565 17:47:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ How to Learn ประจำปีการศึกษา 2565 10/6/2565 15:53:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมเรียนรู้และรู้จัก DSS (Disabilities Support Services) ประจำปีการศึกษา 2565 10/6/2565 11:39:44 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 “#เด็กใหม่BCA” ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY1) อาคารภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา 9/6/2565 16:25:15 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ฯ 9/6/2565 14:45:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ ICT จัดกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" โดยศิษย์เก่าคณะฯ แลกเปลี่ยนทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 8/6/2565 17:31:24 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต 8/6/2565 0:15:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 54 (2684 items)Prev1234567525354Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน