ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขา SE คณะ ICT ปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 19/10/2564 12:12:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 19/10/2564 9:15:28 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN ลงนาม MOU ร่วม บ.เอกชน SOLIS Energy Co., Ltd. 15/10/2564 14:55:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) 15/10/2564 11:25:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ในการแข่งขัน Senior Project, Young Rising Stars of Science Award 2021 12/10/2564 10:04:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ เปิดรับสมัครหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรรูปแบบใหม่ พ.ศ. 2564 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 8/10/2564 16:05:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 8/10/2564 15:30:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเติมเต็มสมรรถนะด้านเก่งคน (Soft skill) เพื่อติดอาวุธให้แก่นิสิตกายภาพบำบัด 8/10/2564 14:59:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 6/10/2564 17:27:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6/10/2564 15:59:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 234 (2334 items)Prev1234567232233234Next