ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 10/12/2562 22:18:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำป่าหวาย ผู้นำชุมชน และชาวบ้านชุมชนบ้านสันกลาง ตำบลจำป่าหวาย จังหวัดพะเยา จัดโครงการ “สันกล๋างใส่ใจ๋ ออกก๋ำลังก๋าย ห่างไกล๋โรค” 9/12/2562 15:17:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอ prototype ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) กิจกรรม “Design thinking” 9/12/2562 11:43:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนรู้แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นคลินิก 9/12/2562 10:16:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จับมือเครือข่ายสื่อ เสริมพลังสร้างสื่อเด็ก 6/12/2562 14:55:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” (กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 1) 6/12/2562 14:17:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการ “เราทำความดีด้วยใจ จิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” 6/12/2562 11:39:01 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หารือร่วมมือในการออกแบบหลักสูตร “Data Scientist” หรือ “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในยุค Thailand 4.0 5/12/2562 8:04:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562 4/12/2562 15:59:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
โครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและบุคลากรในองค์กร 4/12/2562 14:10:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 148 (1478 items)Prev1234567146147148Next