ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมการแนะแนวทางการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา 23/8/2562 23:51:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร 23/8/2562 14:08:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563 ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว 23/8/2562 9:02:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมมนารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “คนเล็กในโลกที่แปรปรวน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23/8/2562 8:59:31 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ฝึกประสบการณ์อาชีพก่อนการทำงาน” 22/8/2562 14:23:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/8/2562 0:27:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 21/8/2562 16:40:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
บริษัท Central Retail Corporation เข้าประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม แก่นิสิตสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 21/8/2562 11:53:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกไปสหกิจต่างประเทศผ่านโปรแกรมสไกป์ 21/8/2562 11:40:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดพะเยา 21/8/2562 9:10:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 124 (1240 items)Prev1234567122123124Next