ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
7 คณะ ม.พะเยา ร่วมมือผลิตหลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ ในรูปแบบ Transdisciplinary 22/10/2563 14:40:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 21/10/2563 18:19:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 21/10/2563 14:42:05 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 21/10/2563 14:40:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับดร.อดัม ออสแมน เดด เป็นบุคลากรสายวิชาการใหม่ชาวต่างประเทศ 20/10/2563 15:54:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 20/10/2563 14:08:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เปิดสอนแล้ว !! สำหรับหลักสูตรพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง " นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming " รุ่นที่ 2 19/10/2563 9:02:10 ด้านการผลิตบัณฑิต
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนิสิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 17/10/2563 14:27:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16/10/2563 17:34:35 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 16/10/2563 16:10:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 193 (1929 items)Prev1234567191192193Next