ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ในหมวดที่ 2 กลยุทธ์ 29/5/2563 13:47:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
“UPITI”จัดการประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยของนิสิตในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 20/5/2563 12:00:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
งานผลิตสื่อนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์จัดสอบออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์ 2 สำหรับนิสิตระดับชั้นปีที่ 2 15/5/2563 8:57:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รางวัล 14/5/2563 10:16:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
งานผลิตสื่อนวัตกรรมร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสอบประมวลความรู้ออนไลน์ทางพยาบาล สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563 12/5/2563 12:46:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 8/5/2563 20:12:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
ประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมการรับนิสิตใหม่เข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563 8/5/2563 15:10:17 ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Work Shop) เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทย (Thainess) ครั้งที่ 2 8/5/2563 15:08:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคเหนือ) 8/5/2563 11:41:48 ด้านการผลิตบัณฑิต
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2020 8/5/2563 11:25:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 176 (1753 items)Prev1234567174175176Next