ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11” 21/1/2565 14:53:10 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง 20/1/2565 19:33:41 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 18/1/2565 13:59:15 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (2/2564) 17/1/2565 10:29:12 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 16/1/2565 9:55:16 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โครงการ Super KPIs ด้านวิชาการ 14/1/2565 14:49:37 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books List of Open Access) 12/1/2565 10:58:21 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 11/1/2565 16:20:49 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม Pitching ในงานมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair Fair 2/1/2565 16:50:34 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย จัดนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 2/1/2565 16:32:07 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินโครงการวิจัย "มหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research Share and Learn Fair" 31/12/2564 11:16:05 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินการใน มหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research Share and Learn Fair 29/12/2564 20:16:23 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกิจกรรม มหกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair 29/12/2564 13:38:48 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา จัดมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research SHARE & LEARN FAIR 28/12/2564 17:31:42 ด้านการวิจัย
ทันตะ ม.พะเยา MOU มูลนิธิทันตนวัตกรรม ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรม 24/12/2564 16:58:49 ด้านการวิจัย
Phayao Learning city จังหวัดพะเยาเข้าสู่การเป็นเครือข่าย UNESCO 24/12/2564 15:14:20 ด้านการวิจัย
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 24/12/2564 14:47:38 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินโครงการวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research Share and Learn Fair 24/12/2564 11:18:37 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิตา เทียนหวาน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการซึ่งอยู่บนฐานข้อมูล TCI 20/12/2564 15:46:49 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัย ร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่-กลาง (CMR)" 20/12/2564 13:52:08 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัย และบทความวิชาการทางการแพทย์ 15/12/2564 13:54:42 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 14/12/2564 15:30:24 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด ศูนย์นับหนึ่ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 9/12/2564 15:01:58 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงลักษณ์ หมั่นเมือง นิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ด้รับรางวัลระดับ Bronze Award 9/12/2564 13:54:06 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอปง 8/12/2564 15:50:06 ด้านการวิจัย
SEEN ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival 8/12/2564 15:30:12 ด้านการวิจัย
โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2021 3/12/2564 14:23:02 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q2) 3/12/2564 10:00:38 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการแนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและบทความวิชาการทางการแพทย์" 1/12/2564 16:09:20 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย จากสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม 1/12/2564 15:34:45 ด้านการวิจัย
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิต ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile 1/12/2564 9:44:27 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล Silver Award จาก Thailand Research Expo 2021 Award 30/11/2564 16:07:05 ด้านการวิจัย
เปิดตลาดสินค้าเกษตร Fresh and Fruit ทุกวันอังคาร เริ่ม ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ นี้เป็นต้นไป 30/11/2564 12:26:49 ด้านการวิจัย
SEEN go to Thailand Research EXPO 2021 26/11/2564 15:09:53 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ร่วมจัดเสวนา "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ มหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยสู่ตำบล" ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 24/11/2564 9:37:01 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมรายงานความก้าวหน้าในกิจกรรม EP4 : Exclusive Consulting ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) 23/11/2564 17:02:17 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 23/11/2564 16:59:24 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) 22/11/2564 18:58:10 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 22/11/2564 15:38:15 ด้านการวิจัย
คณะ ICT จัดการเสวนา “แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)” 20/11/2564 16:36:23 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สกสว. ในกิจกรรม “Site Visit” ศึกษาทิศทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา 19/11/2564 20:36:14 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563” 18/11/2564 9:59:55 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภณิกชา วิชยปรีชา ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 16/11/2564 14:48:25 ด้านการวิจัย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ มหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T 16/11/2564 9:49:11 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q1) 12/11/2564 16:25:34 ด้านการวิจัย
UPITI ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา 11/11/2564 15:23:33 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุน งานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยพะเย 9/11/2564 16:33:08 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 29/10/2564 11:57:27 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (อันดับใน SJR ranking: Q1) 29/10/2564 11:47:17 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรในเมืองพะเยา 25/10/2564 23:12:30 ด้านการวิจัย
Page 1 of 18 (859 items)Prev1234567161718Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน