ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอผลงานและเป็นเจ้าภาพร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 1/7/2565 16:09:35 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 1/7/2565 15:26:36 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ " งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคเหนือ " 1/7/2565 14:27:05 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม Design Together for Chiangrai #1 27/6/2565 14:06:00 ด้านการวิจัย
มรภ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน Reinventing มหาวิทยาลัยเพื่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 24/6/2565 17:53:24 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน 23/6/2565 15:11:23 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล Top Awards อันดับที่ 2 จากการดำเนินโครงการ Unit of Excelence (UOE) ระดับ Division 1 22/6/2565 9:44:22 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)" 21/6/2565 11:23:26 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Andong National University, Republic of Korea 21/6/2565 8:51:26 ด้านการวิจัย
“ กองบริหารงานวิจัย และ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ” เข้าร่วมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค (RSI) ภาคเหนือ 17/6/2565 16:43:28 ด้านการวิจัย
โรงเรียนสาธิตฯ ม.พะเยา นำเสนอผลงานวิชาการ ณ the Medical University of Graz, Austria 17/6/2565 15:00:12 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรม “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยาฯ 16/6/2565 16:42:21 ด้านการวิจัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 16/6/2565 16:39:53 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล Top Awards อันดับที่ 2 จากการดำเนินโครงการ Unit of Excelence (UOE) ระดับ Division 1 16/6/2565 16:38:33 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 15/6/2565 16:02:50 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 15/6/2565 13:15:23 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Top Awards ผลงานการตีพิมพ์ภายใต้โครงการ Unit of Excellence ประจำปี 2564 15/6/2565 11:46:09 ด้านการวิจัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดนิทรรศการ “SAFA SHOW CASE 65” ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยนิทรรศการบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 15/6/2565 10:29:16 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยทางด้าน image processing และ Machine Learning ณ Liverpool John Moores University (LJMU) ประเทศอังกฤษ 15/6/2565 9:54:18 ด้านการวิจัย
กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ( Unit of Excellence : UoE ) 14/6/2565 11:14:14 ด้านการวิจัย
คณะ ICT ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ โครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล 13/6/2565 16:14:44 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม " การรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 13/6/2565 10:47:45 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 14:21:00 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 14:11:41 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 14:09:10 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 14:06:20 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 10/6/2565 13:58:47 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " PAPER CAMP " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และ Online ZOOM Meeting 8/6/2565 13:27:13 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " การพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับผู้ประกอบการ " 7/6/2565 15:48:55 ด้านการวิจัย
ทีมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 27/5/2565 22:02:29 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ 27/5/2565 16:09:49 ด้านการวิจัย
นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 26/5/2565 15:34:00 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ CBBL-MODEL 26/5/2565 10:53:35 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) 26/5/2565 10:36:50 ด้านการวิจัย
โครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) 25/5/2565 15:54:49 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา จัดงานสัมมนา หัวข้อ การตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ”Scopus-indexed journals” 25/5/2565 15:46:32 ด้านการวิจัย
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MoU) การเป็นเครื่อข่ายโรงเรียนต้นแบบ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” ณ ห้องประชุม โรงเรียนขุน 19/5/2565 15:56:57 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 19/5/2565 14:56:22 ด้านการวิจัย
กิจกรรม Phayao Forum SDGs Localization เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 18/5/2565 15:48:34 ด้านการวิจัย
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากรายได้ภาคธุรกิจคาสิโน” 17/5/2565 15:22:15 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 17/5/2565 11:53:52 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในนิทรรศการ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 6/5/2565 15:54:48 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการติดตาม ผลการดำเนินโครงการวิจัย แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 6/5/2565 15:15:50 ด้านการวิจัย
ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างนวัตกรชุมชน สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม 6/5/2565 9:24:08 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” 5/5/2565 16:50:42 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ” 5/5/2565 15:00:06 ด้านการวิจัย
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าพบและแลกเปลี่ยนนโยบาย สร้างความเชื่อมโยงการทำงานวิจัย กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 3/5/2565 17:22:21 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2/5/2565 16:03:12 ด้านการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28/4/2565 17:08:05 ด้านการวิจัย
School of Nursing, University of Phayao hosted the special online lecture on the topic 'How to prepare a manuscript for international publication' 28/4/2565 11:34:02 ด้านการวิจัย
Page 1 of 20 (966 items)Prev1234567181920Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน