ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา แสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 5/10/2565 14:24:24 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 “Current Biomedical Research and Innovation 2022” 4/10/2565 11:22:07 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย R2R 4/10/2565 9:38:20 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย R2R 4/10/2565 9:33:43 ด้านการวิจัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรม OccUp Showcase 2022 3/10/2565 11:20:23 ด้านการวิจัย
กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักวิจัย" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 29/9/2565 13:56:12 ด้านการวิจัย
อาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 29/9/2565 13:54:09 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 29/9/2565 9:19:22 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมงาน “กิจกรรม U2T4BCG Showcase” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2565 11:53:10 ด้านการวิจัย
“สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้แนวคิด "The Resilience for enhancing health in the upcoming life" 27/9/2565 10:16:09 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Recurrent Sequences: Key Results, Applications, and Problems” 26/9/2565 15:01:39 ด้านการวิจัย
“การออกแบบชุดนโยบายสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในชุมชนท้องถิ่น” (Designing Policy Packages for Personalized Social Welfare) โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ 26/9/2565 10:50:19 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 26/9/2565 9:49:56 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 25/9/2565 16:15:21 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 25/9/2565 10:12:33 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (FF66) จำนวน 26 โครงการ 23/9/2565 12:20:31 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา และสิบเอกแสงสุรีย์ ฐิติรัตนาการ ได้รับรางวัล AR Best Paper Award 202 22/9/2565 19:15:41 ด้านการวิจัย
กิจกรรม U2T4BCG Showcase มหาวิทยาลัยพะเยา 21/9/2565 13:58:23 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG 21/9/2565 9:09:18 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ กวาดเรียบ 4 รางวัล การประกวด U2T4BCG Showcase Awards กิจกรรม "ชม ชิม ช้อป"การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG 20/9/2565 19:35:27 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป"การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCGณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 20/9/2565 18:36:24 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการวิจัย 15/9/2565 10:50:45 ด้านการวิจัย
ขับเคลื่อน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร โดยนักวิจัยพี่เลี้ยง (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว) 14/9/2565 14:46:05 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร ในโอกาส ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14/9/2565 13:42:37 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ในโอกาส ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14/9/2565 13:31:25 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย Fundamental Fund (FF) ปีงบประมาณ 2566 14/9/2565 0:19:00 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 13/9/2565 18:13:26 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 13/9/2565 18:08:42 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ร่วมงาน Phayao show case and workshop เปิ้นแป๋ง ตั๋วผ่อ 13/9/2565 13:51:15 ด้านการวิจัย
วิศวะฯ มพ. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าชมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 12/9/2565 9:18:14 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าร่วมการประกวดการออบแบบห้องเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ห้องเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนอนุรักษ์ความสุข” 9/9/2565 11:30:37 ด้านการวิจัย
The International conference on Digital Image Processing and Machine Learning (ICDIPML 2022) 8/9/2565 16:27:57 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 8/9/2565 16:20:54 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับ Silver จากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 มาครองถึง 2 รางวัล 7/9/2565 19:41:58 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 7/9/2565 17:04:05 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ลงนาม MOU ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันภาคี กว่า 40 สถาบัน 7/9/2565 16:01:58 ด้านการวิจัย
SEEN ต้อนรับคณะผู้สนับสนุนทุนวิจัยจาก กฟผ. 7/9/2565 5:43:36 ด้านการวิจัย
มุ่งพัฒนา "เนื้อวัวขุนคุณภาพ" ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยสุดปัง! 6/9/2565 14:37:00 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Digital Image Processi 5/9/2565 20:58:05 ด้านการวิจัย
UNESCO GNLC ประกาศรับรองเมืองพะเยา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5/9/2565 14:57:02 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดย AUN-HPN ร่วมกับ TUN-HPN เป็นเจ้าภาพ 5/9/2565 12:26:37 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กันตพงศ์ แสงพวง ที่ได้รับรางวัล 3/9/2565 8:39:03 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IECMSA-2022) ณ เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกี 2/9/2565 16:57:06 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ลุย!! ขับเคลื่อนสร้างชุมชน นวัตกรรมเข้มแข็ง ด้านโคเนื้อ - กระบือคุณภาพ 2/9/2565 13:40:20 ด้านการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผลงานแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” 1/9/2565 9:15:24 ด้านการวิจัย
คณะ ICT ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 31/8/2565 17:59:45 ด้านการวิจัย
คณะ ICT ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดขั้นตอนการทำลายผ้าเขียนเทียน ผ้าปักชนเผ่า 31/8/2565 17:05:59 ด้านการวิจัย
อาจารย์ สาขา CG คณะ ICT ได้รับรางวัลชมเชยการการประกวดบรรจุภัณฑ์ ประเภท New Design Packaging : ND ในงาน ThaiStar Packaging Awards 2022 30/8/2565 18:08:26 ด้านการวิจัย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ส่งเสริมฟ้าทะลายโจร 5 อำเภอ จังหวัดพะเยา นำร่องสมุนไพรคุณภาพสู่ “ภูกามยาวโมเดล” 30/8/2565 10:11:52 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล จังหวัดพะเยา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 26/8/2565 14:34:12 ด้านการวิจัย
Page 1 of 22 (1059 items)Prev1234567202122Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน