ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
Success!! กิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1” นักวิจัยสามารถส่งบทความตีพิมพ์ (Submission) จำนวน 15 ผลงาน ภายใน 2 วัน จัดโดยกองบริหารงานวิจัย 11/10/2562 17:33:03 ด้านการวิจัย
อาจารย์ SEEN ได้เข้าร่วมอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy" 11/10/2562 6:44:29 ด้านการวิจัย
เริ่มแล้ว!! กิจกรรมวันแรกคึกคัก “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา 10/10/2562 15:34:17 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าด้านงานวิจัย ยอดเงินวิจัยกว่า 7,550,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 9/10/2562 21:59:23 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล สร้างความเข้มแข็งและกำหนดแนวทางให้นักวิจัย 16 คณะ 2 วิทยาลัย ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา 9/10/2562 15:11:03 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด” 8/10/2562 17:07:41 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา นำเสนอแนวทางพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อในภาคเหนือต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 4/10/2562 16:10:40 ด้านการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในเวทีการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup “Pitching & Demo Day” 3/10/2562 16:17:50 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกแบบหลักสูตรระยะสั้น “โภชนาการในผู้สูงอายุ” เน้นให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 2/10/2562 15:35:29 ด้านการวิจัย
ME SiTTHi (มีสิทธิ) นวัตกรรมเพื่อสังคม ในนามของ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในเวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup 2/10/2562 15:32:09 ด้านการวิจัย
Page 1 of 32 (314 items)Prev1234567303132Next