ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร 1) ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 24/1/2563 17:31:02 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะกับผู้นำเสนอผลงานในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร) ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 24/1/2563 16:56:02 ด้านการวิจัย
Special Talk และเวทีเสวนา “ยานยนต์ไฟฟ้ากับล้านนาตะวันออก” 24/1/2563 16:38:35 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายและผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ณ โรงเรียนสิ่นหมิ่นจังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 24/1/2563 16:36:22 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ “1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ” ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 24/1/2563 14:12:18 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 24/1/2563 13:14:35 ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 24/1/2563 11:49:02 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับชุมชนบ้านต๋อม ร่วมนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ 24/1/2563 10:58:36 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า “รางวัลระดับเหรียญทอง” การนำเสนอผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 24/1/2563 9:48:38 ด้านการวิจัย
SEEN ร่วมงาน พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 24/1/2563 8:59:40 ด้านการวิจัย
Page 1 of 43 (421 items)Prev1234567414243Next