ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 6/6/2566 13:54:04 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 2/6/2566 9:58:00 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา จัด Area-based Research Publication Camp ครั้งที่ 2 ดันงานวิชาการรับใช้สังคม สู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2/6/2566 9:55:17 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2/6/2566 9:51:24 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลุยต่อยอดโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจฯ ทุน บพท ปี 2565 2/6/2566 9:14:36 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566 1/6/2566 15:04:29 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตวิศวฯอุตสาหการ มพ. ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 1/6/2566 14:53:45 ด้านการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกานต์ สวนกัน ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 20 1/6/2566 14:29:08 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรบ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) 31/5/2566 15:33:10 ด้านการวิจัย
School of Nursing at the University of Phayao conducted the project entitled “Nursing Students’ Innovation Presentation” 31/5/2566 14:25:20 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยเชิงพื้นที่ 31/5/2566 11:01:27 ด้านการวิจัย
The kickoff meeting of a project focused on conducting a case-based analysis of greenhouse gas emissions from the agricultural sector. 30/5/2566 15:50:39 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 30/5/2566 9:20:18 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 29/5/2566 22:58:22 ด้านการวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยพะเยา 29/5/2566 13:30:30 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 29/5/2566 11:32:55 ด้านการวิจัย
The School of Nursing, the University of Phayao launched the ‘Good Health Well – Being: BMI Challenge Project’ 26/5/2566 12:59:50 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 24/5/2566 11:45:22 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะเกษตร ม.พะเยา เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติกับนักวิจัยไต้หวัน มุ่งสู่ความเป็นสากล และระดับนานาชาติ 23/5/2566 15:12:32 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 22/5/2566 16:31:13 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ 22/5/2566 10:56:14 ด้านการวิจัย
นักวิจัย SEEN ร่วมแสวงความร่วมมือและเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ 18/5/2566 10:35:02 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีส่งต่อและคืนข้อมูลให้เกษตรกรพื้นที่ชุมชน ณ ห้องประชุมนงพรรีสอร์ท อำเภอปง จังหวัดพะเยา 17/5/2566 18:11:31 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 16/5/2566 13:11:48 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 16/5/2566 13:06:28 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน 10/5/2566 10:27:59 ด้านการวิจัย
บพค.พบผู้บริหาร และประชาคมนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 9/5/2566 22:18:02 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 9/5/2566 18:33:21 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (FF66) 3/5/2566 15:11:00 ด้านการวิจัย
กิจกรรม "13th SCiUS Forum" เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2/5/2566 23:53:53 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมออกบูธจัดแสดงภายในงานจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 2/5/2566 17:25:12 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดย บพท. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 2/5/2566 16:51:00 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ประจำปี 2566 2/5/2566 15:57:51 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2/5/2566 12:11:51 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น President ของISPOR 1/5/2566 11:17:32 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 : PGRC 9 1/5/2566 9:50:27 ด้านการวิจัย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Innovation Day 2023 29/4/2566 11:08:17 ด้านการวิจัย
คณบดีและนักวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้าทุนสนับสนุนงานมูลฐาน FF66 และการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิจัยด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 28/4/2566 9:52:07 ด้านการวิจัย
ATTC มพ. จัดกิจกรรมอบรมการทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 27/4/2566 15:17:58 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมมอบโล่แสดงความยินดีแด่อาจารย์ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 27/4/2566 11:30:08 ด้านการวิจัย
อาจารย์ นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize) ในการนำเสนอผลงานวิจัยปัญญาประดิษฐ์ด้านออร์โธปิดิกส์ฯ 26/4/2566 10:46:16 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย บริการวิชาการ นวัตกรรม และวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยบูรพา 20/4/2566 16:24:55 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีทีมวิจัยอาจารย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 19/4/2566 11:42:55 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกลักษณ์ วงแวด ในโอกาส โครงการได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม 18/4/2566 16:00:52 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ณ กาดพาเยาว์ ลานเทศบาลพะเยา ด้วยเมนูที่รังสรรค์จากนิลพะเยาจำปาทอง “ปลานิลพะเยาจำปาทองโทสต์” 7/4/2566 16:44:36 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 7/4/2566 16:33:22 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/4/2566 11:41:13 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Community 3/4/2566 13:28:15 ด้านการวิจัย
ทีมพืชอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 30/3/2566 18:46:24 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ SCImago Institution Rankings 2023 30/3/2566 14:55:56 ด้านการวิจัย
Page 1 of 26 (1274 items)Prev1234567242526Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน