ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จัดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ 8/8/2565 15:44:06 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเข้าสำรวจพื่นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 8/8/2565 1:47:44 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร 6/8/2565 9:41:50 ด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลำไย สีหามาตย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 3/8/2565 17:54:34 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายและนำกระบวนการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า เรื่องราว อัตลักษณ์ชุมชน 3/8/2565 14:31:12 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง Emerging Infectious Diseases: Challenge Issue in Nursing 3/8/2565 10:57:48 ด้านการบริการวิชาการ
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกร 2/8/2565 14:43:34 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN-ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การจัดการสารเคมี และการจัดการของเสีย 1/8/2565 13:08:05 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สือชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ลุย! อย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน 30/7/2565 21:23:55 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเสวนาในหัวข้อ “เสรีกัญชา สุรากลั่นชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น…มอมเมาหรือทางรอดของชุมชน ? ” 30/7/2565 21:19:17 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ” 26/7/2565 17:31:39 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 26/7/2565 11:28:53 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บูรณาการวิชาการและวิจัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างค่า จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่องเพศศึกษาและสุขบัญญัติ 1 26/7/2565 11:26:02 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online ด้วย Application Microsoft Teams 25/7/2565 19:14:34 ด้านการบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ลงพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส 25/7/2565 18:53:49 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565 25/7/2565 16:26:40 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการส่งออก ไม้ดอก ไม้ประดับ และสุดยอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ " 25/7/2565 12:41:37 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร จัดอบรมสร้างคววามรู้และเข้าใจ วิเคราะห์ตนเองและจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์ EdPEX 23/7/2565 21:38:41 ด้านการบริการวิชาการ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ >> ป้องกันได้ ทุกเพศ ทุกวัย มีโอการติดได้ หากไม่ป้องกัน 23/7/2565 20:01:36 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดสอบวัดประมวลผล โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 23/7/2565 19:44:36 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN-ต้อนรับ อบต. สองคอน (อุตรดิตถ์) ดูงานระบบ MBT ม.พะเยา 22/7/2565 15:16:39 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN-จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม 22/7/2565 11:15:47 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN-ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และออกแบบระบบการใช้น้ำด้วยพลังงานทดแทนในสวนยางพารา 22/7/2565 11:09:21 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สัมมนาสำรวจความต้องการหลักสูตร Upskill/ Reskill/ New skill บริบทของจ.พะเยา 21/7/2565 13:47:41 ด้านการบริการวิชาการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเวทีพบปะและเชื่อมภาคีเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด 21/7/2565 10:01:01 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา 20/7/2565 12:47:13 ด้านการบริการวิชาการ
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภค 20/7/2565 9:47:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเวที “สาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภค” 20/7/2565 9:47:01 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายให้แก่นิสิตในหัวข้อ “แนวคิดนวัตกรรมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่” 19/7/2565 14:43:16 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน” 19/7/2565 14:19:00 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ร่วมกับกลุ่มขนมอบแห้งบ้านเวียงคำ ทดลองนำดอกของต้นซ้อ มาทำข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน 19/7/2565 11:34:36 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเข้ารับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 18/7/2565 15:28:01 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลแม่แจ่ม และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน 18/7/2565 14:53:28 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 18/7/2565 9:18:34 ด้านการบริการวิชาการ
คณาจารย์คณะ ICT ลงพื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน ในโครงการ University to Tumbon:U2T 12/7/2565 16:39:41 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 12/7/2565 16:22:33 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์เป็นตัวแทนนำเสนอโครงการU2T ร่วมกับกองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 12/7/2565 15:20:03 ด้านการบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) คณะสหเวชศาสตร์ 12/7/2565 13:58:08 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 12/7/2565 13:32:24 ด้านการบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่กิจกรรมให้ความรู้กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพสต.แม่กา 12/7/2565 13:19:15 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต่อเนื่องจาก Design Together for Chiangrai #1 ในกิจกรรม Exploration Workshop: Boot จุดประกายแนว 11/7/2565 13:56:23 ด้านการบริการวิชาการ
รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” 11/7/2565 11:05:29 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์สาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในโครงการคุณภาพอากาศและความหลากหลายของไลเคนในจังหวัดพะเยา ให้ความรู้เกษตรกรในอำเภอแม่ใจ 11/7/2565 10:11:05 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อ การสนทนาและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 10/7/2565 18:18:40 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อการสื่อความหมายและเสริมสร้างประสบการณ์ฯ และการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 10/7/2565 14:04:03 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระยะที่ 3 9/7/2565 21:09:46 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับพะเยาทีวี จัดเวทีความร่วมมือ “เครือข่ายพะเยาทีวี และ กสทช. กับแนวทางการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย” 8/7/2565 13:05:12 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ U2T for BCG คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 7/7/2565 18:21:30 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจโครงการ UP CSV ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา (ห้วยปุ้ม) 7/7/2565 16:15:12 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตรฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก " 6/7/2565 15:08:49 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 42 (2072 items)Prev1234567404142Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน