ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ม.พะเยา ร่วมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลริมกก(วัดห้วยปลากั้ง) จังหวัดเชียงราย 2/12/2565 16:56:08 ด้านการบริการวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา” 2/12/2565 9:28:26 ด้านการบริการวิชาการ
SEEN – 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ชม ช่วย เชียร์ 1/12/2565 16:28:05 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) เข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา 1/12/2565 15:35:05 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เพื่อหารือและขอคำปรึกษาถึงขั้นตอนและรายละเอียดการจัดทำโครงการบริการวิชาการ 30/11/2565 15:29:52 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ร่วมประชุมกลไกภาคีเครือข่ายจัดทำข้อมูลและข้อเสนอเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมประชากรกลุ่มเฉพาะในพื้นที่จ.พะเยา 30/11/2565 14:56:52 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์คณะ ICT เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Power BI ให้กับบุคลากรภายนอกที่สนใจยกระดับองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 30/11/2565 11:22:19 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมประเมิน "โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน" 29/11/2565 22:53:03 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565 29/11/2565 16:44:34 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ROI/SROI ทำอย่างไร?” ณ ห้องประชุมโรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 29/11/2565 14:18:37 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 29/11/2565 14:17:23 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาในการประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาผสานความร่วมมือ บูรณาการร่วมกัน 28/11/2565 16:42:20 ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565 28/11/2565 14:39:51 ด้านการบริการวิชาการ
นิสิตอนามัยชุมชนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Research Poster presentation (ระดับชาติ) 28/11/2565 14:10:24 ด้านการบริการวิชาการ
กองแผนงานจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Budget เพื่อบริหารจัดการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 28/11/2565 11:02:56 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 26/11/2565 16:19:21 ด้านการบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 25/11/2565 23:28:43 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25/11/2565 23:18:22 ด้านการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมวิชาการ “Current Biomedical Research and Innovation 2022 ครั้งที่ 1 25/11/2565 16:28:33 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการ "ไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง" เพื่อเป็นการให้บริการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินให้แก่ลูกหนี้ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดพะเยา 24/11/2565 16:42:36 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การสร้างสรรค์อาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำอิง” ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา 24/11/2565 13:21:57 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 23/11/2565 11:33:50 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดพะเยา 23/11/2565 11:03:36 ด้านการบริการวิชาการ
คณะ ICT ลงพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม 23/11/2565 10:48:33 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เข้าหารือและแลกเปลี่่ยนประสบการณ์ในการฝึกอบรม เกี่ยวกับธุรกิจการบิน กับบริษัทไทยไฟล์ทเทรนนิง (TFT) จำกัด 22/11/2565 16:37:38 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 22/11/2565 15:24:36 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรมถอดบทเรียนและจัดทำวิดีทัศน์ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ (1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม) คณะรัฐศาสตร์ฯ 22/11/2565 13:18:38 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์และนิสิตสาขาธุรกิจดิจิทัล คณะ ICT อบรมปฏิบัติการให้นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม หัวข้อ “เทคนิคการใช้ Canva ในการนำเสนอผลงาน” 18/11/2565 15:33:45 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมออกบู๊ทบริการวิชาการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่ประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทง 17/11/2565 16:19:52 ด้านการบริการวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี อาจารย์ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน ได้รับวุฒิบัตร 17/11/2565 15:33:00 ด้านการบริการวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ ได้รับวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน 17/11/2565 15:29:33 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 17/11/2565 10:01:15 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตร ม.พะเยา คว้ารางวัล Popular Vote ในงาน " ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning and Innovation Community) " 17/11/2565 9:57:49 ด้านการบริการวิชาการ
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน 16/11/2565 15:06:08 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเกษตร ม.พะเยา ร่วมทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสม ผลักดันและส่งเสริมผลผลิตข้าวโพดพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน 16/11/2565 10:06:36 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนบน 15/11/2565 17:16:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนป่าแดดลูกรัก จังหวัดเชียงราย เข้าทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และกิจกรรมหุ่นยนต์ สาขาฟิสิกส์ 15/11/2565 14:00:41 ด้านการบริการวิชาการ
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม” 15/11/2565 10:11:47 ด้านการบริการวิชาการ
นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อม แม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนา นวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ 15/11/2565 9:47:24 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ Blended Learning เรียนผ่านระบบ Online 14/11/2565 17:00:33 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ 14/11/2565 11:35:45 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 14/11/2565 11:31:00 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเชิญเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" 12/11/2565 19:21:54 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน จังหวัดพะเยา ฯ 12/11/2565 15:31:27 ด้านการบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี​ 11/11/2565 15:13:34 ด้านการบริการวิชาการ
ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง คว้ารางวัล การประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกร ดีเด่น (รางวัลชมเชย) 11/11/2565 13:16:58 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นรับรางวัล ประเภท New Design Packaging : ND ในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 11/11/2565 11:22:35 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ UP BOOK FAIR 2022 ครั้งที่ 10 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเท 10/11/2565 9:16:05 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะ ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “วิธีการเตรียมตัวและแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของกองกิจการนิสิต 9/11/2565 19:54:06 ด้านการบริการวิชาการ
UP Book Fair 2022 ครั้งที่ 10 มหกรรม SHOP หนังสือแห่งปี 9/11/2565 16:49:55 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 47 (2303 items)Prev1234567454647Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน