ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชื่องาน Phayao Hill Tribe Coffee Hub 24/1/2565 9:43:56 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัย​การจัดการ​ กทม. รับสมัครอบรมอัพบัตรภาคกลาง 21/1/2565 15:31:35 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (พะเยาโมเดล) 21/1/2565 15:03:57 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาหรือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ 21/1/2565 12:00:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในจังหวัดพะเยา” 21/1/2565 1:10:49 ด้านการบริการวิชาการ
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม 21/1/2565 1:04:08 ด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการจัดการ ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมจัดการเรียนการสอน (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.2) พ.ศ. 2564 20/1/2565 14:48:10 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ TMC.WFME.BME. Standards (2021) 19/1/2565 14:53:00 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ NIKKOL GROUP และ NSG GROUP จัดโครงการ online workshop ในหัวข้อ Alpha gel และ D-phase emulsification 18/1/2565 13:18:30 ด้านการบริการวิชาการ
The Winter Camps : Harvesting Democracy ค่ายฤดูหนาว เก็บเกี่ยวประชาธิปไตย โดย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย 18/1/2565 11:04:29 ด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชาลี ทองเรือง ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณะอนุกรรมการดำเนินการ CCPE 17/1/2565 13:33:01 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตฯ มพ. รับนักเรียนเข้ากักตัว เตรียมเปิดเรียนแบบOnsite 17/1/2565 11:39:28 ด้านการบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตฯมพ. เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันสุดท้าย 17/1/2565 10:41:03 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด 17/1/2565 9:30:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิทรรศการ ของลำของดี 4 ตำบล - โครงการการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล 14/1/2565 14:50:05 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐฯ 13/1/2565 20:03:32 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สป.อว. บอกรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13/1/2565 13:11:07 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ NIKKIL GROUP และ NSG GROUP เชิญเข้าร่วม online workshop ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 13/1/2565 11:35:04 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 (เชียงใหม่) ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 12/1/2565 10:49:57 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.4) พ.ศ. 2564 11/1/2565 15:23:06 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก การจัดทำหลักสูตรแนวใหม่ 11/1/2565 15:17:52 ด้านการบริการวิชาการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2021 11/1/2565 15:12:06 ด้านการบริการวิชาการ
“โคก หนอง นา โมเดล” 7/1/2565 15:01:23 ด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม U2T ตำบลสันโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7/1/2565 12:00:47 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6/1/2565 16:22:16 ด้านการบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้โครงการ การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21 30/12/2564 11:48:05 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เรียนเนติฯ อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ" 30/12/2564 11:19:17 ด้านการบริการวิชาการ
อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม Work Shop "โครงการนิสิตปลอดภัย" 30/12/2564 11:00:09 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair 29/12/2564 22:33:24 ด้านการบริการวิชาการ
U2T SEEN - Area-Based Research : Share and Learn Fair 29/12/2564 16:45:39 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 29/12/2564 9:23:17 ด้านการบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนาวิชาการ "กลยุทธ์กล่องสุ่ม กับการคุ้มครองผู้บริโภค" 28/12/2564 16:59:03 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย 28/12/2564 15:59:54 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 28/12/2564 15:51:38 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง 28/12/2564 11:55:41 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 28/12/2564 9:05:23 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับบริการทดสอบเครื่องสำอาง 27/12/2564 14:56:47 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27/12/2564 10:20:20 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 27/12/2564 10:12:56 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 27/12/2564 10:00:16 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปุญญิศา ผุดผ่อง อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว 27/12/2564 9:35:55 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 26/12/2564 18:27:19 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ณ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 26/12/2564 17:58:20 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 24/12/2564 7:10:24 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ กิจกรรม LCC สัญจร 23/12/2564 11:46:17 ด้านการบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นสนามสอบของสภาเภสัชกรรมให้จัดสอบใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ประจำปี 2564 23/12/2564 11:10:08 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร CITCOMS 22/12/2564 16:27:51 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 22/12/2564 15:34:04 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 22/12/2564 15:25:04 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 22/12/2564 15:19:53 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 37 (1840 items)Prev1234567353637Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน