ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
งดให้บริการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 12/10/2562 19:03:22 ด้านการบริหาร
โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก 11/10/2562 10:27:33 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 10/10/2562 8:47:11 ด้านการบริหาร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงานระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 9/10/2562 9:00:08 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิต เข้ารับการตรวจสอบบัญชี 8/10/2562 17:01:28 ด้านการบริหาร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 8/10/2562 13:53:25 ด้านการบริหาร
คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบและร่วมหารือกับผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพื่อออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 4/10/2562 16:26:54 ด้านการบริหาร
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 4/10/2562 14:39:34 ด้านการบริหาร
สำนักงานเลขานุการ คณะ ICT ม.พะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบิติงานและจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 3/10/2562 17:43:47 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน 3/10/2562 11:34:59 ด้านการบริหาร
Page 1 of 127 (1263 items)Prev1234567125126127Next