ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 18/8/2565 14:40:37 ด้านการบริหาร
กิจกรรม สภากาแฟสัญจร กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 17/8/2565 23:39:06 ด้านการบริหาร
คณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ 17/8/2565 22:28:21 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ 17/8/2565 19:02:56 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 17/8/2565 18:28:44 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับคณะคู่ขนาน 17/8/2565 10:54:38 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 - 2570 16/8/2565 10:45:42 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 15/8/2565 16:36:40 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 15/8/2565 10:49:06 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ EdPEx 12/8/2565 13:05:07 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2564 11/8/2565 23:29:15 ด้านการบริหาร
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 11/8/2565 16:31:50 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรเข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” 11/8/2565 16:02:18 ด้านการบริหาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” 11/8/2565 10:20:01 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565 11/8/2565 10:04:06 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 11/8/2565 9:43:51 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ 10/8/2565 14:58:27 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร (หมวด 1,6,5)” 10/8/2565 14:54:33 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 9/8/2565 23:16:45 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2565 9/8/2565 15:50:39 ด้านการบริหาร
ต้อนรับ คณะดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8/8/2565 17:00:02 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน 8/8/2565 16:42:28 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - Health and Safety SPSS - ประจำปี 2565 8/8/2565 10:21:45 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมโครงการเสวนา ก.พ.ต พบบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา “การเขียนประเมินค่างาน” 8/8/2565 9:41:30 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดอบรม Up Skill ด้านการสื่อสารองค์กร กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ PR UP Network 2022 5/8/2565 17:09:42 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA 3/8/2565 11:58:57 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (UP-EdPEx Assessor) 2/8/2565 12:27:54 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A ในลักษณะ Work Integrated Learning 2/8/2565 12:18:05 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน “การใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom Meeting และ Microsoft Teams” 2/8/2565 11:59:34 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 30/7/2565 21:17:08 ด้านการบริหาร
สภากาแฟสัญจร พบปะบุคลากร กองแผนงานและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 27/7/2565 16:39:04 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 27/7/2565 16:07:06 ด้านการบริหาร
สำนักงานเลขานุการคณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย” 26/7/2565 19:43:40 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565 26/7/2565 11:09:27 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา กองอาคารสถานที่ ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 26/7/2565 10:39:17 ด้านการบริหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 ประจำปีการศึกษา 2564 25/7/2565 18:14:48 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 25/7/2565 16:17:33 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 25/7/2565 10:51:00 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 25/7/2565 0:21:05 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ต้อนรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่จัดอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Course) "Rock Mechanics and Underground Works" 24/7/2565 14:10:58 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี 23/7/2565 19:56:21 ด้านการบริหาร
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม 23/7/2565 15:06:56 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง 22/7/2565 23:31:27 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและการจัดตั้งนิติบุคคล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22/7/2565 18:33:02 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร” 22/7/2565 15:51:57 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์ตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 21/7/2565 17:59:05 ด้านการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 21/7/2565 16:44:35 ด้านการบริหาร
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 21/7/2565 16:26:18 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินค่างานและพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 20/7/2565 10:21:20 ด้านการบริหาร
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 20/7/2565 10:04:34 ด้านการบริหาร
Page 1 of 54 (2684 items)Prev1234567525354Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน