ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ม.พะเยา จัดกิจกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ “ 6/12/2564 21:04:35 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 3/12/2564 16:38:36 ด้านการบริหาร
คณะสถาปัตยฯ เจ้าภาพสภากาแฟสัญจร เปิดพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3/12/2564 13:51:46 ด้านการบริหาร
UP CSV มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ฯ มอบอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ จังหวัดน่าน 3/12/2564 11:40:06 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 1/12/2564 11:02:45 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จากธนาคารกรุงไทย 26/11/2564 14:03:57 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา มุ่งผลิตบัณฑิตครูคุณภาพ วางแผนสร้าง Learning Center เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา 25/11/2564 17:40:57 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร 24/11/2564 16:40:24 ด้านการบริหาร
อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด 24/11/2564 16:09:04 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา แสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 24/11/2564 15:58:43 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 23/11/2564 17:02:29 ด้านการบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เล่าที่มาของศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ผ่านรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ทาง NBT North Chiangmai 23/11/2564 16:40:18 ด้านการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564 19/11/2564 16:47:42 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท ประจำปี 2564 19/11/2564 16:39:06 ด้านการบริหาร
สาธิต ม.พะเยา มุ่งสร้างปัญญา เป็นต้นแบบการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ 18/11/2564 16:56:56 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3 17/11/2564 16:03:15 ด้านการบริหาร
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปสม.) รุ่นที่ 2 17/11/2564 15:56:55 ด้านการบริหาร
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมกันจัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การติดต่อสื่อสาร 16/11/2564 15:57:27 ด้านการบริหาร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 15/11/2564 22:21:02 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1/2564 12/11/2564 16:55:34 ด้านการบริหาร
UP Date! การคัดกรอง COVID-19 ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 12/11/2564 16:21:12 ด้านการบริหาร
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ 12/11/2564 11:14:02 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ คุณมณมรกต บัวแดง นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/11/2564 14:33:02 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา คุณวิศวกรณ์ จันทร์คง ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/11/2564 14:30:14 ด้านการบริหาร
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา คุณมุกดา อินต๊ะสาร ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10/11/2564 14:27:42 ด้านการบริหาร
SUPER KPI ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 9/11/2564 16:30:04 ด้านการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์ 4/11/2564 11:26:30 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 นักเรียน ร.ร.สาธิต ม.พะเยา 3/11/2564 18:13:03 ด้านการบริหาร
คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็น เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID - 19 ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยพะเยา 3/11/2564 15:50:11 ด้านการบริหาร
สรุปแนวทางการคัดกรองโควิด -19 อ่าน ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา และพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 3/11/2564 11:13:54 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) 3/11/2564 10:56:27 ด้านการบริหาร
สร้างภูมิคุ้มกัน! นิสิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง 2/11/2564 23:01:04 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับกลุ่มผู้ป่วยโควิด (COVID-19) ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 2/11/2564 13:28:34 ด้านการบริหาร
เชิงรุก! ม.พะเยา เร่งตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ด่วน 29/10/2564 18:45:47 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา 29/10/2564 8:28:26 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 29/10/2564 8:25:58 ด้านการบริหาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ง! ฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้นิสิตและประชาชน จ.พะเยา 28/10/2564 19:05:35 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้นิสิตและประชาชนทั่วไปพร้อมวางแผนการป้องกัน การป้องกันการระบาดอย่างเร่งด่วน 28/10/2564 18:27:23 ด้านการบริหาร
ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 28/10/2564 16:12:34 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ดำเนินการเชิงรุก! ตรวจ รายงานผลรายวัน ป้องกันและควบคุม Covid-19 27/10/2564 17:24:18 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 27/10/2564 16:28:38 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (โรงพยาบาลสนาม) 27/10/2564 15:41:53 ด้านการบริหาร
SEEN ร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 27/10/2564 11:22:09 ด้านการบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา มอบสิ่งของบริจาค ให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 25/10/2564 18:07:48 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 25/10/2564 15:25:00 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 25/10/2564 15:15:30 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า” 25/10/2564 11:04:53 ด้านการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์และการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 25/10/2564 11:01:05 ด้านการบริหาร
มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด มพ. 23/10/2564 13:06:47 ด้านการบริหาร
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มอบสิ่งของ เพื่อส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 21/10/2564 13:44:53 ด้านการบริหาร
Page 1 of 48 (2365 items)Prev1234567464748Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน