ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ MIS จิตอาสา “อาสาปันรัก พี่ให้น้อง” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน/ศูนย์การเรียนบ้านนานา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 6/8/2563 13:50:30 ด้านการบริหาร
งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสโมสรนิสิต MIS ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 6/8/2563 13:38:47 ด้านการบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา แชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ในช่วงภาวะวิกฤต Covid-2019 และNew Normal ในงาน SPU Educational transformation to the new normal 5/8/2563 15:26:58 ด้านการบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจประชุมติดตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 และปรับแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564-2570 เพื่อพัฒนาการบริหารงานก้าวไประดับสากล 4/8/2563 16:21:13 ด้านการบริหาร
แผนพัฒนาอุดมศึกษาและแผนพลิกโฉมอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 4/8/2563 15:01:37 ด้านการบริหาร
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตรกรรม จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และเสริมสร้างนวัตกรรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3/8/2563 17:16:14 ด้านการบริหาร
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) 1/8/2563 16:30:38 ด้านการบริหาร
เรื่อง แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ช่วงสถานการณ์โควิด -19 (COVID -19) คลี่คลาย) 1/8/2563 16:18:47 ด้านการบริหาร
กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบข่าวสารสู่ภาพลักษณ์องค์กร 31/7/2563 11:26:57 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 30/7/2563 15:41:55 ด้านการบริหาร
Page 1 of 171 (1709 items)Prev1234567169170171Next