ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมใช้สิทธิประกันตน ใช้บริการคลินิกทันตกรรมพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 "ก่อนสิ้นปีนี้มาดูแลฟันของเรา 2/12/2565 15:47:01 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2/12/2565 15:43:42 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 2/12/2565 9:46:19 ด้านการบริหาร
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงาน “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะฯ" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต 2/12/2565 9:44:49 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 2/12/2565 9:43:08 ด้านการบริหาร
บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) ร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นากยกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 1/12/2565 16:40:09 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 1/12/2565 12:35:10 ด้านการบริหาร
บุคลากรสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 1/12/2565 10:01:39 ด้านการบริหาร
บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 30/11/2565 16:14:54 ด้านการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2564 29/11/2565 15:55:55 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 29/11/2565 14:25:33 ด้านการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือ ผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา 29/11/2565 9:43:59 ด้านการบริหาร
ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 28/11/2565 15:03:50 ด้านการบริหาร
เรียนรู้ บูรณาการ สู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมการประชุมสัมมนา "EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting" 28/11/2565 10:42:54 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 25/11/2565 23:14:17 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา พร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด 25/11/2565 11:58:13 ด้านการบริหาร
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (3/2565) 24/11/2565 0:03:15 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเสนอชื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23/11/2565 12:08:21 ด้านการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx 23/11/2565 10:23:11 ด้านการบริหาร
การสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมสำหรับ AUN QA 4.0 23/11/2565 8:57:31 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 23/11/2565 8:53:25 ด้านการบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพประชาชน จังหวัดพะเยา 22/11/2565 16:21:33 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 22/11/2565 15:36:45 ด้านการบริหาร
คณะ ICT ม.พะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 21/11/2565 14:21:14 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 21/11/2565 14:09:18 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 21/11/2565 9:30:04 ด้านการบริหาร
SEEN One team, one heart and one Goal – EdPEx 2022 17/11/2565 14:06:33 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 17/11/2565 13:28:14 ด้านการบริหาร
สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส่งเสริมอาชีพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 17/11/2565 9:42:21 ด้านการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประชุม ปรึกษาหารือ กับบริษัท ยูนนาน ฮิปโป เอ็ดดูเคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 15/11/2565 15:19:29 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพิ่มศักยภาพด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร ในหัวข้อ“การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” 15/11/2565 15:10:20 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ในห้อข้อ”เกณฑ์การประเมิน AUN QA Version 4.0” 15/11/2565 15:05:06 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx 15/11/2565 14:56:59 ด้านการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย 15/11/2565 10:15:59 ด้านการบริหาร
บุคลากรสายวิชาการคณะ ICT สอบผ่านหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ จากจำนวนผู้เข้าอบรมกว่า 3 พันคนทั่วประเทศ 14/11/2565 16:59:42 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำความร่วมมือกับ SkillLane พัฒนาระบบ Blended Learning เปิดให้ผู้เรียนเรียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ 14/11/2565 16:09:16 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 13/11/2565 13:53:33 ด้านการบริหาร
กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมการเขียนประเมินค่างาน 11/11/2565 0:30:36 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 10/11/2565 12:00:24 ด้านการบริหาร
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 9/11/2565 10:52:02 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector 8/11/2565 16:23:32 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 8/11/2565 10:13:14 ด้านการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 7/11/2565 17:18:20 ด้านการบริหาร
การแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 1/11/2565 13:04:52 ด้านการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการประชุมบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 1/11/2565 9:19:39 ด้านการบริหาร
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุม สอท. ครั้งที่ 5/2565 31/10/2565 14:26:21 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา (สัญจร) ทปอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 31/10/2565 8:55:24 ด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด 28/10/2565 16:40:01 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ 28/10/2565 9:18:36 ด้านการบริหาร
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (2/2565) 27/10/2565 20:10:04 ด้านการบริหาร
Page 1 of 57 (2839 items)Prev1234567555657Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน