ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
SEEN จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับนิสิต 10/5/2565 14:58:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) 29/4/2565 16:05:49 ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง แนวทางในการประเมินคณะและหน่วยงานสีเขียว (UP Green) และระบบเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) 27/4/2565 15:47:39 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 22/4/2565 16:03:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในช่วงฤดูแล้ง 11/4/2565 14:37:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
ม.พะเยา จัดกิจกรรม CSR ปล่อยสัตว์ทะเล ‘From the mountains to the sea’ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง 4/4/2565 16:22:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 1/4/2565 15:36:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 26/3/2565 12:43:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN ม.พะเยา จัดรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา 23/3/2565 15:13:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เข้าร่วมงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย" 19/1/2565 11:20:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาคณะ 10/1/2565 11:03:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน "วันจิตอาสา" 27/12/2564 15:34:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutrality 23/12/2564 12:25:57 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม "จิตอาสา 12 เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2564" 22/12/2564 10:08:43 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรม เรื่อง ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ" 16/12/2564 9:11:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 26/11/2564 16:06:47 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Unforgettable Landmarks of UP สถานที่ ที่ไม่เคยลืมเลือน ม.พะเยา 16/11/2564 16:07:14 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมวางแผนและดำเนินกิจกรรม Green Office 2021 16/11/2564 15:15:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวน บุคลากรและนิสิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ด้วยวัสดุธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 12/11/2564 16:01:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก (เหรียญเงิน) 8/11/2564 10:15:02 ด้านสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ SEEN ลงพื้นที่โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมแก้ปัญหาระบบคุณภาพน้ำของโรงพยาบาล 26/10/2564 10:49:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม Big Cleaning Day กองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1 4/10/2564 11:51:09 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 G-Green ระดับดีเยี่ยม(เหรียญทอง) 24/9/2564 16:26:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก เหรียญเงิน 22/9/2564 11:00:21 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 "ระดับดี" 21/9/2564 17:12:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO14065: 2006 สามารถให้การรับรองหน่วยงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมฯ 21/9/2564 16:17:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICTมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก เหรียญเงิน 21/9/2564 10:54:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
นิสิต SEEN ม.พะเยา รับมอบโล่เกียรติคุณ Green Youth ประจำปี ๒๕๖๓ 8/9/2564 15:05:09 ด้านสิ่งแวดล้อม
ม.พะเยา ให้บริการรถไฟฟ้า ลดพลังงานเชื้อเพลิงมุ่งเป้าหมายเป็น Green University 7/9/2564 17:11:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟ 6/9/2564 15:40:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อปรับระดับการรับรองสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom 2/9/2564 17:42:03 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN ม.พะเยา เตรียมความพร้อมเข้าร่วมเครือข่าย TCNN ตั้งเป้าเป็นองค์กรให้ความรู้ด้าน “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” 2/9/2564 16:39:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 2/9/2564 16:23:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตฯมุ่งยกระดับ เข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี2564 2/9/2564 12:55:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดโครงการสำนักงานสีเขียว 27/8/2564 15:45:57 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๔ 26/8/2564 14:03:18 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23/8/2564 18:22:39 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวน บุคลากร นิสิต นักเรียน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกวดคำขวัญในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green” 16/8/2564 11:20:21 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการนิสิตจิตอาสา ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 16/8/2564 10:38:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วม โครงการนิสิตจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13/8/2564 17:58:45 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT จัดอบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ทรัพยากร และลดภาวะโลกร้อน 9/8/2564 17:14:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
Plastic Waste Management to be a Green University 5/8/2564 10:05:47 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6 สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 4/8/2564 15:00:05 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green office) ระดับดี 30/7/2564 10:34:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินรอบแรกจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในคณะนิติศาสตร์ 23/7/2564 18:22:13 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ภายใต้โครงการ Green Office คณะนิติศาสตร์” 23/7/2564 18:01:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 23/7/2564 16:20:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มหาวิทยาลัยพะเยา 20/7/2564 16:12:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือผ่านระบบออนไลน์กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ 13/7/2564 12:42:01 ด้านสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีฯ นำทีมสาธิตฯ ลงสำรวจพื้นที่งานการก่อสร้างอาคารโภชนาการแห่งใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 7/7/2564 9:37:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 6 (258 items)Prev123456Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน