ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 13/1/2566 11:54:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 28/12/2565 13:41:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับที่ 12 ของไทย จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2022 13/12/2565 10:31:24 ด้านสิ่งแวดล้อม
“การเตรียมความพร้อมการดำเนินและเกณฑ์การประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ให้กับบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/12/2565 14:02:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย​พะเยา จัดกิจกรรม " รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " 7/12/2565 0:58:03 ด้านสิ่งแวดล้อม
ดร. ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 22/11/2565 14:46:58 ด้านสิ่งแวดล้อม
PEA ร่วมกับ ม.พะเยา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กว่า 3 MW ประหยัดพลังงาน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 18/11/2565 16:57:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตเชียงรายรักษ์โลก 17/11/2565 15:59:06 ด้านสิ่งแวดล้อม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15/11/2565 10:45:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
Recycle ฝาขวดน้ำอย่างสร้างสรรค์ 8/11/2565 15:40:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand (สัญจร) ครั้งที่3 ประจำปี 2565 2/11/2565 13:24:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการ Big Cleaning day & 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร 26/10/2565 16:54:27 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กร ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษา อาคารเรียนรวม (PKY) มหาวิทยาลัยพะเยา 26/10/2565 9:13:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต นำนิสิตจิตอาสา เข้าทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโบราณสถาน 25/10/2565 11:09:10 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิต มพ. จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ปลูกฝังการรักษ์โลกภายในองค์กร 10/10/2565 11:10:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” ณ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง 10/10/2565 11:10:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 28/9/2565 23:46:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 27/9/2565 13:14:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN จัดกิจกรรมการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 19/9/2565 7:35:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ การสร้างเสริมความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียประเภทต่าง ๆ 16/9/2565 11:27:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมพิธี ลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว... 15/9/2565 11:34:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN ม.พะเยา รับรางวัล Green Youth ระดับประเทศ ประจำปี 2564 15/9/2565 10:53:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันปลูกป่า และวัฒนธรรมการสู่ขวัญ รวมถึงบวชป่าเพื่อเสริมสร้างกิจกรรม 13/9/2565 16:13:24 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยทับช้าง มหาวิทยาลัยพะเยา 13/9/2565 16:11:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 13/9/2565 13:52:22 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 13/9/2565 13:35:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
สร้าง !! ฝายชะลอน้ำ สร้างความสามัคคี อนุรักษ์ทรัพยากร คืนสมดุลธรรมชาติ โดยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา 9/9/2565 15:09:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
ม.พะเยา ขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่า รักษ์นกยูงไทย มอบธงสัญลักษณ์ "เครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยและไพรพฤกษ์” 8/9/2565 14:12:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา โดยคณะเกษตรฯ ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย " การดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และงานฐานทรัยากรท้องถิ่น " สนองพระราชดำริฯ 7/9/2565 12:12:01 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดพะเยา 31/8/2565 7:29:18 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 30/8/2565 16:20:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปลูกต้น "คำมอกหลวง" ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 26/8/2565 18:54:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรรมจิตอาสาสร้างอัตลักษณ์นิสิตด้านบุคลิกภาพ จิตอาสา 26/8/2565 16:00:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมบวชป่าภายใต้โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อโทรมโดยภูมปัญญาท้องถิ่น (Super KPI) 22/8/2565 16:44:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่มอบชุดปันน้ำใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลตำบลสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 19/8/2565 9:04:17 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปลูกต้น "คำมอกหลวง" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 18/8/2565 15:17:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN ร่วมกับ PEA พัฒนาโครงการ T-VER เพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตของระบบ Solar rooftop ขนาด 2.997 MW ใน ม.พะเยา 15/8/2565 11:20:22 ด้านสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการ SEEN มีความพร้อมในการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในประจำปี 2565 9/8/2565 7:32:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสาธิต มพ.นำทีม บุคลากร นักเรียนและนิสิต สร้างฝายชะลอน้ำ เรียนรู้สร้างประโยชน์จากธรรมชาติ 8/8/2565 16:17:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม Green Office ประจำปี 2565 26/7/2565 15:32:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ (ขยะรีไซเคิล) ในหัวข้อ "จากขยะสู่ของใช้ใหม่ในสำนักงาน" 25/7/2565 17:46:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ 25/7/2565 17:26:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ 25/7/2565 17:09:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานคำขวัญและคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ TikTok ในหัวข้อ ASHUP Green and Clean 25/7/2565 15:37:42 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM 21/7/2565 16:51:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
Green Space Activity - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ Green SPSS 21/7/2565 12:56:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
How to ทิ้ง - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม รณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ GREEN SPSS 21/7/2565 12:53:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM 21/7/2565 12:32:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับโล่Gทอง ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ "Green for life on earth" 21/7/2565 10:36:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ 21/7/2565 10:09:36 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 7 (329 items)Prev1234567Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน