ประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

สุภกร พงศบางโพธิ์
ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ตำแหน่งบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน)
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา ปริญญา สถาบัน สาขา ปีการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคนิคการแพทย์ ประเทศไทย (พ.ศ. 2522 – 2526)
ปริญญาโท M.Sc. (Biochemistry) มหาวิทยาลัยมหิดล Biochemistry ประเทศไทย (พ.ศ. 2527 – 2529)
ปริญญาเอก Ph.D. (Biochemistry) Auburn University Biochemistry ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2532 – 2535)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 พ.ศ. 2559

ประสบการณ์ด้านการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ประเทศไทย ระยะเวลา 4 ปี
 • คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย ระยะเวลา 5 ปี
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย ระยะเวลา 14 ปี
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ระยะเวลา 8 ปี

ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหน่วยงานอื่นๆ

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา 8 ปี
 • ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา 2 ปี
 • ตำแหน่ง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา 3 เดือน
 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ระยะเวลา 9 เดือน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 8 ปี
 • ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 6 เดือน
 • ตำแหน่ง รักษาการคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 7 เดือน
 • ตำแหน่ง รักษาการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 6 เดือน
 • ตำแหน่ง รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 5 เดือน
 • ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 4 ปี
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 7 ปี
 • ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 4 ปี
 • ตำแหน่ง เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ระยะเวลา 2 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ

การอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6 (กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2562)
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 5 (4-24 มิถุนายน 2554)
 • หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง รุ่นที่ 7 (กันยายน - ตุลาคม 2545)
 • การบริหารมหาวิทยาลัยตามโครงการ Thai University Administrators Shadowing (TUAS) Program (2005), University of New Brunswick, Canada
 • การบริหารมหาวิทยาลัยตามโครงการ Asia Pacific Leadership Program in Education 2005, Educational Forum for Education: Educational Leadership at the Eastwest Center (EWC), University of Hawaii, USA
 • การบริหารมหาวิทยาลัยตามโครงการ Executive Leadership Institute 2002, University Partner Academic leadership (UPAL): A Cross-national Partnership Linking WSU and Thailand’s Public and Private University, Washington State University, USA

ประสบการณ์ต่างประเทศ

 • Visit and seek for possible cooperation with the university in Asia, Australia, America, and Europe
 • Participate in World Congress/Conference in Europe and Australia
 • Research works under JSPS-NRCT project 2002-2012, Japan
 • Strengthen academic collaboration with partner university in Australia and Asia
 • Participate in educational exhibition in China, Vietnam and Myanmar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม

 • กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการอ่านผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (2553 – 2555) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยพิษณุโลก (2551 – 2553) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
 • อนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก
 • ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
 • คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

สมาชิกสมาคม

 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อ 5 ธันวาคม 2553
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เมื่อ 5 ธันวาคม 2550

เกียรติประวัติ

 • ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2562 ประเภทบริหาร
 • นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562 สาขาบริหารองค์กร
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2562 สาขาเทคนิคการแพทย์
 • เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ของ สกสค. พ.ศ. 2554
 • บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2544
 • ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่น The Honor Society of Phi Kappa Phi, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535
 • ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่น The Honor Society of Gamma Sigma Delta คณะเกษตรศาสตร์ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2535
 • University Development Committee (U.D.C) scholarship ประเทศไทย พ.ศ. 2527 – 2529

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 2550
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 2553