คำสั่ง/ประกาศ /แบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของส่วนงาน
 
ม.พะเยาร่วมสู้โควิด 19
 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้แบบออนไลน์

แผนผังการพบผู้ติดเชื้อ

แหล่งที่มา 5LabGroup