ผู้สอบผ่าน Microsoft Office(Word,Excel,Powerpoint)
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรมหลักสูตร
เตรียมความก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทส
ห้องฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

บุคลากรมหาวิทยาลัย Coming soon

นิสิตมหาวิทยาลัย Coming soon

บริการออนไลน์/Services

สำหรับนิสิต

ระบบบริการการศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ ดูผลการเรียนและประเมินอาจารย์ผู้สอน
ดูรายละเอียด »

บุคลากร

ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) หรือ HRIS
ดูรายละเอียด »

ระบบทะเบียนนิสิต

ระบบสารสนเทศต่างๆ
ดูรายละเอียด »


วารสารออนไลน์/News Letter

แผ่นพับ citcoms 2017-2018

แผ่นพับ citcoms 2017-2018

แผ่นพับ citcoms 2016-2017

แผ่นพับ citcoms 2016-2017


ข้อมูลติดต่อส่วนงานต่างๆ

 • แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบภาพและเสียงในห้องเรียน โทรศัพท์ 1148 e-mail: citcoms.av@up.ac.th
 • แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 2284-2285 e-mail: citcoms.net@up.ac.th
 • แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ โทรศัพท์ 2348 e-mail: citcoms.dev@up.ac.th
 • สอบถามเรื่องการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 2358 e-mail: citcoms.train@up.ac.th
 • สอบถามข้อมูลทั่วไป โทรศัพท์ 2339 e-mail: citcoms@up.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม

Topic1

Date/1/1

Topic2

Date/2/2

ติดต่อเรา

 • โทรศัพท์:
  (054) 466-666 ต่อ 2339
 • อีเมล:
  citcoms.dev@up.ac.th
 • ที่อยู่:
  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
  56000