ทีม ICM Electronics สตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลทีม Expert สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลา”

ทีม ICM Electronics สตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลทีม Expert สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลา”

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในกิจกรรม Research Connect ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้อง Mayfair ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโยงงานวิจัยเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งผลให้เกิดการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ระดับสากล

 ในการนี้ ทีม ICM Electronics สตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลทีม Expert สาขาเกษตรและอาหารแปรรูปจากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพน้ำและควบคุมสำหรับฟาร์มปลาซึ่งระบบนี้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบ่อเพาะเลี้ยง และช่วยลดการโอกาสการตายของสัตว์น้ำเนื่องจากสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงสัตว์น้ำได้อีกด้วยมากยิ่งขึ้น


ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/9/2562 10:41:08

Latest News | All the latest news