รองศาสตราจารย์ โชค โสรัจกุล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

รองศาสตราจารย์ โชค โสรัจกุล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักพัฒนาอาหารสัตว์
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ โชค โสรัจกุล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวนี้ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านอาหารสัตว์โดยเฉพาะ " ด้านจุลินทรีย์ " ซึ่งที่ปรึกษา 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนางานในด้านนี้แก่สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์  

ภาพ :   kittithat.tu   
ข้อมูล/ข่าว :    kittithat.tu   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/10/2562 14:12:03

Latest News | All the latest news