บุคลากรสาขาวิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

บุคลากรสาขาวิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย ผศ. ดวงดี แสนรักษ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วย ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์ ดร.บรรเทิง ยานะ อาจารย์ธนกานต์ สวนกัน ครูจักรภพ ทองกิ่งและครูพายุ ชากุลนา ได้เข้าพบคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ คุณอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคุณกัลยารัตน์ วรรณวงค์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาลภายในอนาคต

โดยคณาจารย์และบุคลากรของโรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเดินสำรวจระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลวางแผนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลในอนาคต

ภาพ :    ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 20:45:57

Latest News | All the latest news