ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ UP Green Heart

         เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบให้แก่หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP Green Heart ระดับคณะ 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2018 10:42:02 AM